Projektu jaunumi

 

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
 
Projekta mērķis
 
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
 
Projekta īstenošanas laiks
 
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
 
 
Projekta finansējuma avots
 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Pašvaldības aktivitātes projektā
 
 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā,
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem,
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā.
Projekta mērķa grupa  nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:
 • ar zemu izglītības līmeni,
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.
prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:
 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā.
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību izmaksas
 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā
 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
 • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
 
Kontaktinformācija pašvaldībā
 
Sīkāka informācija Mājaslapā www.viaa.gov.lv:
Projekta īstenošanas pamats Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”
ES logo

                                                                               

ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001

Projekta darbību īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējums

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Projekta numurs

Nr.8.4.1.0/16/I/001

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

•  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

•  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

•  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

•  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

•  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Projekta galvenās darbības

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve.

Kontaktinformācija

Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas izglītības darba speciāliste Vaira Ābele

Tālrunis: 29181788

E-pasts: vaira.abele@limbazi.lv

 

Sagatavoja:

Čečiņa, 26300217