Konkurss
lecos puik

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir atbalstīt bērnu un jauniešu nometnes. Šī gada janvārī Limbažu novada domes sēdē tika apstiprināts “Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas konkursa nolikums”.

Nometnes plānots organizēt skolēnu vasaras brīvlaikā, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā. Būtisks ir mērķis – sniegt atbalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa rezultātā radušos zināšanu nepilnību novēršanā, kā arī sekmēt Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanos viņu ģimenēs.

Nometņu organizēšanai 2021. gadā no Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā tika piešķirts finansējums EUR 30704, 00 apmērā. Tika īstenoti astoņi nometņu projekti, iesaistot 265 bērnus un jauniešus. No Limbažu novada pašvaldības 2021.gada budžeta pašreizējā Salacgrīvas Apvienības pārvaldes teritorijā astoņu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai ar 145 dalībniekiem tika izlietoti EUR 10017, 00.

2022. gadam ar domes lēmumu vasaras nometņu projektu konkursa līdzfinansējums tiks nodrošināts no Limbažu novada pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļiem EUR 50000,00 apmērā.

Pašvaldība, izsludinot konkursu, ir tiesīga noteikt kritērijus un nosacījumus nometnes organizētājam un piedāvājuma izvērtēšanai, lai nodrošinātu programmas mērķu sasniegšanu un kvalitatīvu nometnes norisi.

Ar konkursa mērķiem, noteikumiem, pieteikuma iesniegšanas, izvērtēšanas un finansēšanas kārtību var iepazīties “Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa nolikumā” (domes sēdes lēmums Nr.101., protokolsNr.1.,103.§). Informācija: https://www.limbazunovads.lv/lv/strukturvieniba/izglitibas-parvalde (Nolikumi.Noteikumi.)

Lai pieteiktos konkursam, jāaizpilda un Pašvaldībā jāiesniedz projekta pieteikums, kas sastāv no:

    • Projekta pieteikuma veidlapas un izmaksu tāmes (1.pielikums);
    • Nometnes programmas;
    • Nometnes vadītāja apliecības kopijas;
    • Saskaņojuma ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par nometnes norises vietu;
    • Citiem pielikumiem pēc projekta iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par projekta ideju kopumā (piem., dienas kārtība, iesaistīto pedagogu pieredze nometņu darbībā u.c.).

Minētie dokumenti jāiesniedz līdz 1. maijam drukātā formā latviešu valodā vienā eksemplārā aizlīmētā aploksnē, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot personiski Limbažu novada pašvaldības (adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001) Klientu apkalpošanas centrā ar norādi „Nometņu līdzfinansējuma projektu konkursam”, vai elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: izglitibas.parvalde@limbazunovads.lv ar norādi „Nometņu līdzfinansējuma projektu konkursam”.

Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sigita Upmale