Pašvaldība
nin

Pēc Lauku atbalsta dienesta Limbažu novada pašvaldībai iesniegtās informācijas, neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi 3 % apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Būvēm, kuru celtniecībā pārsniegts noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, līdz nodošanai ekspluatācijā, kā arī graustiem, vidi degradējošām būvēm - paaugstināta NĪN likme 3% no kadastrālās vērtības (KV).

Būvvalde līdz kārtējā gada 1.decembrim, turpmākajos gados ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās, sagatavos un iesniegs informāciju nekustamā īpašuma nodokļu administratoriem par minētajām būvēm,. NĪN pārrēķins tiks veikts sākot ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas no Būvvaldes piemērojot 3 % likmi no lielākās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības. Būvvaldes informācija būs pamats NĪN administratoriem sagatavot un nosūtīt maksāšanas paziņojumu par paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli. Vidi degradējošai, sagruvušai vai cilvēku drošību apdraudošai būvei NĪN likmi 3 % apmērā piemēros no lielākās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes (ne vairāk kā 1200 m2 pilsētas un ciemu teritorijās, ne vairāk kā 2.0 ha lauku teritorijās) kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

NĪN likme 1,5% apmērā no objekta KV, dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie NĪN objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, ja objektā 2022.gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai personai. 1.5 % likme neattieksies uz 2022.gadā iegūtu īpašumu izsoles rezultātā, privatizētu vai atsavinātu valsts vai pašvaldības īpašumu, noslēgtu īres līgumu, reģistrētu jaunu objektu, jaunbūvi, dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2; ja beigušās tiesības uz atbrīvojumu no NĪN maksāšanas pienākuma, ja taksācijas gada laikā tiek veikts NĪN pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība.

 Likme pirmo gadu tiks piemērota bijušajā Alojas novadā, jo Limbažu un Salacgrīvas teritorijās jau tāda tika piemērota. Pašvaldība lūdz iedzīvotājus līdz gada beigām pārbaudīt savas deklarētās dzīvesvietas, lai 0.2, 0.4 vai 0.6 % likmes vietā nebūtu jāpiemēro 1.5 % likme. Deklarēšanās dati tiek pieprasīti no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uz 2022.gada 1.janvāri. Ja īpašumā nebūs deklarēta neviena persona uz 1.janvāri, nāksies maksāt 1.5 % nodokļu likmi.

Ar 2022.gadu apvienotajā Limbažu novadā tiek apliktas ar NĪN dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēku platība pārsniedz 25 m2.. Dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), kuras ir mazākas par 25 m2, neapliek ar nodokli.

Bijušajā Salacgrīvas novadā jau šī likme tika piemērota. Tagad tiks piemērota arī Alojas un Limbažu teritorijās. Pašvaldība lūdz iedzīvotājus pārskatīt savu nekustamo īpašumu reģistrētos datus Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā, kuri tiek izmantoti nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinam un nepieciešamības gadījumos tos aktualizēt. Piemēram, noslēgto pirkuma līgumu īpašniekus reģistrēt zemesgrāmatā, dzēst dabā neesošas palīgēkas, lai nebūtu jāmaksā nodoklis par dabā neesošu būvi.

Vairāk informācijas par NĪN likmēm Limbažu novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm Limbažu novadā” (precizēti ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu) mājas lapā limbazi.lv:  https://www.limbazunovads.lv/lv/konsolideti-saistosie-noteikumi

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Limbažu novadā 2022.gadā

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums tiek piešķirts Limbažu novadā deklarētām fiziskām personām un juridiskām personām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Limbažu novada administratīvajā teritorijā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par vienu, īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu  individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām vai  dzīvokļa īpašumu, kā arī individuālajai dzīvojamajai mājai vai dzīvokļa īpašumam piekritīgo zemi, ja tās platība nepārsniedz 1 ha, ar nosacījumu, ka minētais nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskai darbībai vai iznomāts citām personām.

Atvieglojums tiek piešķirts šādā  apmērā un kārtībā:

personām ar I grupas invaliditāti - 50% apmērā no aprēķinātās NĪN summas. (Pašvaldībā jāuzrāda invaliditātes statusu pierādošu dokumentu vai jāiesniedz tā kopiju un jāiesniedz iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personām);

personām ar II grupas invaliditāti - 25% apmērā no aprēķinātās NĪN summas. (Pašvaldībā jāuzrāda invaliditātes statusu pierādošu dokumentu vai jāiesniedz tā kopiju un jāiesniedz iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personā.;)

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem noteikta invaliditāte - 50 % no aprēķinātās NĪN summas (jāiesniedz iesniegums pirmo reizi pieprasot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un invaliditātes apliecības kopija);

nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru aizgādnībā ir persona ar I invaliditātes grupu vai kuru apgādībā ir persona līdz 18 gadu vecumam ar noteiktu invaliditāti - 50 % no aprēķinātās NĪN summas. (Pašvaldībā jāuzrāda invaliditātes statusu pierādošu dokumentu vai jāiesniedz tā kopiju un jāiesniedz iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personām);

vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku - laulātā, pirmās pakāpes lejupējo radinieku - 50 % no aprēķinātās NĪN summas (Iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personām.);

pensionāriem, kuri taksācijas gada 1. janvārī ir sasnieguši 70 gadu vecumu, par viņu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, dzīvokļa īpašumu un piekritīgo zemi platībā līdz 1 ha, uz kuras atrodas šīs ēkas un dzīvokļa īpašums, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī un nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai vai iznomāts - 50 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas. (Iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personā.);

fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā esoša ēka vai ēkas daļa taksācijas gadā ir cietusi ugunsgrēka rezultātā - 90 % apmērā no taksācijas gadā un 70 % apmērā no nākamajā gadā aprēķinātā NĪN par ēku vai ēkas daļu, kas cietusi ugunsgrēka rezultātā. (Jāiesniedz iesniegums, VUGD izziņa par konstatēto faktu);

maznodrošinātām personām (mājsaimniecībām), kurām Limbažu novada domes sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi - 50 % apmērā no NĪN summas, par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam. (Jāiesniedz iesniegums)

maznodrošinātām personām (mājsaimniecībām), kurām Limbažu novada domes sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas personas (mājsaimniecības) statusu, par to īpašumā esošo zemi - 50 % apmērā no NĪN summas (izņemot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.1 daļā minēto neapstrādāto lauksaimniecības zemi), par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam. (Jāiesniedz iesniegums)

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums Limbažu novadā deklarētām fiziskām personām (saimnieciskās darbības veicējiem), juridiskām personām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Limbažu novada administratīvajā teritorijā un saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām personām), kuru dzīvesvieta  deklarēta Limbažu novada administratīvajā teritorijā, tiek piešķirts no aprēķinātās NĪN summas par vienu īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kas atrodas Limbažu novada administratīvajā teritorijā, šādā  apmērā un kārtībā:

eksportējošiem uzņēmumiem piemēro atlaidi 50 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas de minimis ietvaros uz vienu gadu, ja tiek saglabāts darbinieku skaits 80 % apmērā pret iepriekšējā pārskata perioda esošo vidējo darbinieku skaitu un, ja preču vai pakalpojumu eksports sastāda vismaz 50 % no neto apgrozījuma pēdējā gada pārskatā. (Pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, gada pārskats, izziņa no VID par strādājošo skaitu un deklarācija par saņemto atbalstu de minimis ietvaros.)

ražošanas uzņēmumiem par jaunuzceltām ēkām pirmos trīs gadus piemēro NĪN atlaidi 90 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas.  (Jāiesniedz iesniegums, akts par būves nodošanu ekspluatācijā, izziņa par darbinieku skaitu);

ražošanas uzņēmumiem par atjaunotām ēkām (būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas, vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi mainot vai nemainot būves apjomu) pirmajā gadā pēc nodošanas ekspluatācijā piemēro NĪN atlaidi 50 % apmērā, bet otrajā gadā 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas. (Jāiesniedz iesniegums, akts par būves nodošanu ekspluatācijā, izziņa par darbinieku skaitu);

ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā ir ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais lietošanas veids, apjumtas ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, (piemēram, fabrikas, rūpnīcas, darbnīcas un u.tml.), ja tajās notiek pamatražošana, tiek piemērota NĪN atlaide 25 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas, ja uz taksācijas gada 30. jūniju izpildās šādi nosacījumi: saglabāta ražošana; investēti līdzekļi ražošanā laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1. jūlija līdz tekošā taksācijas gada 30. jūnijam; saglabātas darba vietas virs 80 % attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā. (Jāiesniedz iesniegums,izziņa);

viesnīcu ar ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu īpašniekiem - uzņēmumiem un fiziskajām personām (saimnieciskās darbības veicējiem), kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, tai skaitā zeme uz kuras ir ēkas, kuru lietošanas veids ir viesnīca (viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas (telpu grupas)), tiek piemērota NĪN atlaide 25 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas, ja izpildās šādi nosacījumi: tiek sniegts viesnīcas ar ēdināšanas nodrošināšanu pakalpojums; tiek saglabātas darba vietas virs 80 % attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā. (Jāiesniedz iesniegums).

Fiziskām un juridiskām personām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu vienam nekustamajam īpašumam (saskaņā ar 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 7, “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā” 1. daļas 1. punktu) par zemi, uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu 50% apmērā no NĪN summas. Ja bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā tiek izmantota tikai daļa no zemes,  NĪN summa tiek samazināma tikai šai zemes daļai. (Jāiesniedz iesniegums līdz 2022.gada 30. janvārim, turpmākajos gados – līdz pirmstaksācijas gada 30. novembrim. Iesniegumā jānorāda nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu un platību, kas tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā. Jāiesniedz bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta kopiju, informāciju par uzņēmuma darbību (sertificētā platība),  zemes nomas līguma kopiju, ja zeme tiek iznomāta.) NĪN maksātājiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru zeme tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanai un kuri pretendē uz NĪN atvieglojuma saņemšanu vienam nekustamajam īpašumam pēc īpašnieka izvēles, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, jāreģistrējas (ar savu bankas kodu karti, kodu kalkulatoru, smart ID vai tml.) Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā kā de minimis atbalsta pretendentam, lai saņemtu atbalsta prasītāja identifikācijas numuru, kas tiek pievienots iesniegumam.

 

Ja Nodokļa maksātājs atbilst vairākām kategorijām, kam ir tiesības saņemt Nodokļa atvieglojumus, Limbažu novada pašvaldība piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, vislabvēlīgākajam nosacījumam, saskaņā ar Nodokļa maksātāja iesniegumu.

Personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, Limbažu novada pašvaldībā jāiesniedz motivēts iesniegums.

Visu iepriekš minēto nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu veidu iesniegumu veidlapas būs atrodamas Limbažu novada pašvaldības un pašvaldības administrāciju (Salacgrīvas un Alojas administrāciju) mājaslapās, Limbažu novada pašvaldības un visās iepriekš minētās pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centros, visās pagasta pārvaldēs pie pārvalžu sekretāriem un telefoniski vai elektroniski  sazinoties ar Limbažu novada pašvaldības NĪN speciālistiem.

Vairāk informācijas par NĪN atvieglojumiem Limbažu novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā” (precizēti ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu) mājas lapā limbazi.lv: https://www.limbazunovads.lv/lv/konsolideti-saistosie-noteikumi.

 

Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Limbažu novadā 2022.gadā

Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala pilsētā, kas tiek iznomāts ar mērķi – sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu gadā nosaka 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 10,00 EUR (desmit euro) gadā.

Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kuram saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme,  komercdarbības objektu apbūves zeme un kas tiek iznomāts ar mērķi – sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu gadā nosaka 2% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 10,00 EUR (desmit euro) gadā.

Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kas tiek iznomāts ar mērķi - personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 10,00 EUR (desmit euro) gadā.

Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu gadā nosaka 2% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.

Neapbūvētu Pašvaldības zemesgabalu, kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofās un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu, kā arī starptautiskajām organizācijām ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu gadā nosaka 2%  apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.

 

Informāciju sagatavoja

 Limbažu novada pašvaldības

Centrālās administrācijas

Nekustamā īpašuma un teritoriālā

plānojuma nodaļas vadītāja  L.Viļčinska