ledus

Ņemot vērā laikapstākļus un faktisko ledus stāvokli, kā arī, izvērtējot iespējamo dzīvības un veselības apdraudējumu, līdz ledus izkušanai ir aizliegts atrasties uz Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpju ledus.

Aizliegums stājas spēkā no šī gada 29.februārā.

Par aizlieguma pārkāpšanu saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 9. pantu “Aizlieguma atrasties uz ūdenstilpes ledus pārkāpšana”, personai var piemērot naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām.

Paaugstinātas bīstamības periodu nosaka Limbažu novada izpilddirektors. Šī rīkojuma izpildi kontrolē Limbažu novada pašvaldības policija.