Projekti
puk

7.februārī notika Limbažu novada pašvaldības projektu uzraudzības komisijas sēde. Tās darba kārtībā jautājumi: par Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centra projekta idejas iekļaušanu Investīciju plānā, par potenciālajām projektu idejām biedrības «Jūrkante» projektu konkursos, par projektu idejām Zivju fonda projektu konkursam, par aktuālajiem projektiem un par ieceri «Latvija – Stārķu zeme» 

Sanāksmē piedalījās novada projektu uzraudzības komisija: Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks Māris Beļaunieks, priekšsēdētāja otrais vietnieks Jānis Bakmanis un izpilddirektors Artis Ārgalis. un citi pašvaldības speciālisti, kas iesaistīti projektu īstenošanā vai to plānošanā .

Katvaru un Umurgas pakalpojumu centru vadītājs Mārtiņš Grāvelsiņš informēja par 2023.gadā izstrādāto būvprojektu “Gājēju ietve gar Valsts vietējo autoceļu V125 Katvari- Ozoli, posmā no 9,040km līdz 9,710km, Katvaru pagasts, Limbažu novads”. Gājēju celiņš Pociemā iedzīvotājiem paredzēts posmā, kur tie dodas uz autobusu, ģimenes ārsta praksi, pagasta pakalpojumu sniegšanas centru, kultūras namu u.c. Pa V125 ikdienā intensīvi pārvietojas netālu esošās kūdras ieguves smagā transporta tehnika, apdraudot gājēju, kas pārvietojas pa ceļa nomali, dzīvību. Plānotās izmaksas ap 130 tūkst. EUR.

Komisija nolēma iekļaut projektu Investīciju plānā 2024. – 2026.gadam, ar īstenošanas laiku, sākot no 2026.gada.

Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde iepazīstināja ar potenciālajām projektu idejām biedrības «Jūrkante» projektu konkursos. Ir iecere sakārtot laukumu pie vienīgās oficiālās peldvietas Salacgrīvā, Salacas kreisajā krastā, veidot ūdens un kanalizācijas, kā arī elektrības pieslēguma izbūvi. Šobrīd laukumā izvietota pārvietojamā tualete, plānots uzstādīt pastāvīgu – siltinātu, moduļa tipa. WC iedzīvotājiem būtu pieejama pastāvīgi, visu gadu. Plānotās izmaksas ap 50 tūkst. EUR. WC apkope tiktu nodota teritorijas uzturētājam. Uzturēšanas finansējums varētu tikt pārvirzīts no tā, kas šobrīd tiek maksāts esošās ToiToi WC apkopei.

Komisija nolēma atbalstīt šo ieceri.

Māris Beļaunieks norādīja, ka nepieciešams turpināt novada kapsētu digitalizāciju un projektu uzraudzības komisija aicināja Attīstības un projektu nodaļu apzināt biedrības “Jūrkante” teritorijā esošās pašvaldības kapsētas, kas nav digitalizētas un organizēt projekta sagatavošanu un iesniegšanu.

Komisija atbalstīja Skultes un Vidrižu pakalpojumu centru vadītāja Aināra Liniņa ieceri, pēc izstrādātās skices, labiekārtot atpūtas vietu Mandegās pie Aģes upes. Daļēji teritorija jau ir sakopta un atsevišķas lietas gadu gaitā izbūvētas saviem spēkiem. Nepieciešams izveidot grants seguma dabas takas un skatuvi pasākumiem.

Komisijas atbalstu guva arī LAUTAs vadītājas Ilzes Milleres un Jāņa Remeša prezentētās ieceres par 101. velo maršruta marķējuma un informācijas stendu atjaunošanu, kā arī peldvietu apmeklētāju plūsmas skaitītāju un kameru laika vērošanai uzstādīšanu.

P/A LAUTA publisko ūdeņu apsaimniekošanas nodaļas “Alda” vadītājs Jānis Remess informēja par Zemkopības ministrijas Zivju fonda izsludinātajiem projektu konkursu zivju aizsardzības pasākumiem. Komisija atbalstīja projekta pieteikumu iegādāties speciālos tērpus un pārvietojamās kameras zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai. Projektam nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējums tiks segts no ieņēmumiem par makšķerēšanas licencēm.

Komisijas sanāksmes laikā pārrunāja aktuālos projektus par Dienas centra ēkas Parka ielā 2, Staicelē, pārbūvi, par Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, par Vides pieejamību Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, par Energoefektivitātes paaugstināšana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, par Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras pilnveidi, par Sportistu viesnīcas Limbažos iekštelpu pārbūvi, par Vizbuļu ielas pārbūvi, par Cēsu ielas un Tīruma ielas posmu pārbūvi Limbažu pilsētā, par Parka ielas Limbažos atjaunošanu, par Birģermeistara Rota namu, par parka soliem Puikules muižā, par LIFE projektu upju nārsta ceļu atjaunošanai.

Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Bakmanis iepazīstināja ar Staiceles pilsētas iniciatīvas grupas ieceri Staicelē pie Salacas upes veidot Stārķu zemes sajūtu parku un nodomu stārķi izvirzīt kā Latvijas simbolu. Parka ieceri plānots īstenot līdz šī gada jūlijam. Komisija konceptuāli atbalstīja šo ieceri, jautājums par finansējumu tiks izskatīts domes komitejās.

Projektu uzraudzības komisijas sanāksmes informatīvajā daļā attīstības un projektu nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja izklāstīja ES fondu 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ieceres virzību.

Savukārt Attīstības un projektu koordinatore Iveta Umule informēja par piedāvājumu iesaistīties ESPON projektā “Extreme events: a new method of intervention in the climate crisis”, par izsludināto URBACT IV programmas projektu konkursu Inovāciju pārneses tīkliem, par Eiropas Pilsētiniciatīvu, kas atbalsta inovatīvu risinājumu piemērošanu pilsētu izaicinājumiem ES līmenī un par SECAP (Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna) un energopārvaldības sistēmas izstrādi.