pabalsts

Kopš Administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā Limbažu novada pašvaldībā rit darbs, lai apvienotu trīs administratīvās teritorijas – bijušos novadus: Limbažu, Salacgrīvas un Alojas. Ar Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu izveidotas darba grupas, lai katrā nozarē izskatītu līdzšinējos saistošos noteikumus un uz to bāzes jaunajā novadā veidotu vienotus saistošos noteikumus katrai darbības sfērai. Piemēram, sociālajā jomā visās apvienojamajās teritorijās kopā bija 23 dažādi saistošie noteikumi. Līdzās obligātajiem valsts noteiktajiem pabalstiem pašvaldības iniciētais atbalsts iedzīvotājiem bija atšķirīgs.

Šobrīd jāievēro piesardzība, jo no trīs atšķirīgām sociālajām politikām novadā mēs veidojam vienu – kopēju. Darbs tika sākts ar sociālo pabalstu saistošo noteikumu sakārtošanu, prioritāri nodrošinot pamatvajadzības – mājokli, pārtiku, veselību, izglītību. Vispirms pašvaldībai jānodrošina valsts noteiktie sociālie pabalsti un to apmērs trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām. Secīgi pēc tam līdzekļi tiek paredzēti pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, kur vajadzības un vēlmes vienmēr būs lielākas par iespējām...

Pašvaldība piešķir šādus brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus:

 • bērna piedzimšanas gadījumā;
 • ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās daudzbērnu ģimenēm;
 • mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm;
 • sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;
 • sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 • vientuļiem pensionāriem ar mājokli saistīto izdevumu segšanai;
 • nozīmīgās dzīves jubilejās;
 • politiski represētām personām;
 • veselības aprūpei;
 • mājas aprūpes nodrošināšanai;
 • apbedīšanas izdevumu apmaksai.

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 2022. gadā pašvaldības budžetā paredzēts gandrīz 260 tūkstošu eiro.

Līdz šim politiski represētās personas atšķirīgas sociālās politikas dēļ, piemēram, Limbažos tika atbalstītas ar 60 eiro pabalstu vienu reizi gadā. Alojā šīs mērķgrupas personas saņēma 50 eiro reizi gadā, savukārt Salacgrīvā represētie līdz šim šādu sociālo pabalstu nesaņēma. Ieviešot šo pabalsta veidu visā Limbažu novadā, plānota 50 eiro pabalsta izmaksa represētām personām gadā. To, iespējams, varētu pārskatīt, ja pašvaldības budžetā nākamajos gados būs resursi, ko šādam mērķim novirzīt.

Pašvaldības pabalstam, sveicot seniorus dzimšanas dienās, arī ir bijuši trīs atšķirīgi risinājumi. Pensionāri Salacgrīvas novadā tika sumināti jau 70 un 75 gadu jubilejā, bet no 80 gadu vecuma apsveikums dzimšanas dienā bija katru gadu.Sveikšanā aktīvi iesaistījās un pašvaldībai palīdzēja Salacgrīvas novada pensionāru biedrība, katram senioram personīgi nododot dāvanu aptuveni 16 eiro vērtībā un ziedu. Arī šobrīd saistošajos noteikumos atbalstīta iniciatīva, ka biedrības Limbažu novadā varēs būt aktīvas un iesaistīties senioru sveikšanā (to paredz saistošo noteikumu 35. punkts). Alojā apsveikums dzimšanas dienās tika gādāts no 85 gadiem (20 eiro), 90 gadu jubilejā un pēcāk katru gadu 30 eiro, bet, sasniedzot 100 gadu slieksni, pabalsta apmērs bija 150 eiro. Limbažos seniori tika sveikti 75, 80, 85, 90 un 95 gadu jubilejās ar 15 eiro un ziediem. Savukārt no 100 gadiem 150 eiro apsveikums bija katru gadu.

Vērtējot saistošajos noteikumos paredzētajiem pabalstu veidiem piešķirto finansējumu, jāuzsver, ka liels līdzekļu

apjoms (96 tūkstoši) tiks izlietots ēdināšanas atbalstam daudzbērnu ģimenēm.

Līdzās skolas vecuma bērniem atbalstu saņems arī daudzbērnu ģimeņu vecāki, kuru bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, bet vēl nav sasnieguši obligātās apmācības vecumu. Sniedzot šo atbalstu daudzbērnu ģimeņu ēdināšanai pirmsskolā, rosinām šo bērnu vecākus ievietot bērnus bērnudārzos, lai abi bērnu vecāki varētu ātrāk atgriezties darbā un, domājot stratēģiski, līdz ar to uzlabot ģimenes labklājības līmeni kopumā. Pašvaldība sniedz atbalstu ēdināšanai arī novada trūcīgajām un maznodrošinātajām mājsaimniecībām.

Daudzbērnu ģimenes saņems arī atbalstu mācību līdzekļu iegādei. Vienādojot līdz šim sniegto atbalstu šādam mērķim Limbažu novada atsevišķās teritorijās, darba grupai nācās pieņemt kompromisa lēmumu, piemēram, daudzbērnu ģimene ar trim bērniem līdzšinējo 84 eiro vietā bijušā Salacgrīvas novada teritorijā saņems par 9 eiro gadā mazāk. Konsolidējot un veidojot jaunus saistošos noteikumus, nācās atteikties no vairākām vietējā kopienā labi strādājošām iniciatīvām, savukārt izdevās pieņemt visam novadam būtisku atbalstu veselībai, rehabilitācijai un vientuļajiem pensionāriem ar mājokli saistīto izdevumu segšanai.

Šobrīd plaši izskanējis maldinošs apgalvojums par Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku neatbalstīšanu Limbažu novadā. Tas nav tiesa!

Atbalsts viņiem nav paredzēts saistošajos noteikumos nr. 17 Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā, bet Limbažu novada saistošie noteikumi nr. 7 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā (pieņemti 26.08.2021.) paredz 50% NĪN atvieglojumu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Pēc līdz šim spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem atsevišķu finansiālu atbalstu no pašvaldības nav saņēmuši ne Salacgrīvas, ne Limbažu, ne Alojas novada Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

Ilze Rubene , Limbažu novada sociālā dienesta vadītāja