Pašvaldība Līgumi
kontrakts

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Mērniecības Datu Centrs”

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestajā daļā noteikts, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Limbažu novada 23.februāra domes sēdē deputāti nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Mērniecības Datu Centrs” par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu par Limbažu novada administratīvo teritoriju uz 1 (vienu) gadu.

Sabiedriskās attiecības

komunikacija [at] limbazunovads.lv