Domes sēde Pašvaldība

Pārcelts Limbažu novada domes februāra kārtējās sēdes datums. Februāra domes sēde notiks 21.februārī plkst. 10.00. Šādu lēmumu pieņēma Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs, jo atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.panta 1.punktam, Pašvaldības domes priekšsēdētājs atbild par to, lai gadskārtējais pašvaldības budžets tiktu izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Ņemot vērā minēto un to, ka likums “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” izsludināts 2023.gada 21.decembrī, un to, ka saskaņā ar Pašvaldību likuma 29.panta otro daļu, (..) Domes ārkārtas sēdē neskata pašvaldības budžetu un tā grozījumus, nepieciešams pārcelt Limbažu novada domes februāra kārtējās sēdes datumu, lai Limbažu novada pašvaldības 2024.gada budžets tiktu apstiprināts likumā noteiktajā termiņā - ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 28.panta pirmo un otro daļu, Domes priekšsēdētājs domes kārtējo sēdi sasauc atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi mēnesī, nosakot sēdes darba kārtību, norises laiku un vietu (..) Domes deputātiem paziņo domes kārtējās sēdes darba kārtību, norises laiku un vietu pašvaldības darba reglamentā noteiktajā kārtībā. (..)

Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības darba reglamenta (apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.11.2023. sēdes lēmumu Nr.1035 (protokols Nr.14, 106.)) 33. un 34.punktu, Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienā plkst.10.00. Atsevišķos gadījumos vai ja kārtējās Domes sēdes diena sakrīt ar svētku dienu, ar Domes priekšsēdētāja lēmumu Domes sēdi var pārcelt, informējot par to Domes deputātus, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pārceltās sēdes.