Limbažu novads Plānošana
pilseta

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 29.punkta prasībām, Limbažu novada dome sniedz šādu informāciju:

1. Plānošanas dokumenta nosaukums un datums – Limbažu novada Attīstības programma 2022.-2028.gadam un Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046.gadam (turpmāk – Plānošanas dokumenti) (apstiprināti ar Limbažu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu Nr.778 (protokola Nr.11,38.).

2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

2.1. Limbažu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, tālrunis: 64023003, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv, Limbažu novada pašvaldības interneta tīmekļa vietne: www.limbazunovads.lv.;

2.2. SIA “Ķemers Business and Law Company”, adrese: Murdu iela 19A, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4003, tālrunis: 29285297, e-pasts: edite.kemere@kblc.lv , uzņēmuma interneta tīmekļa vietne: https://www.kblc.lv.

3. Ar plānošanas dokumentiem un to sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Limbažu novada Attīstības programmu 2022.-2028.gadam, Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2046.gadam un to sastāvā esošo Vides pārskatu, atzinumu par Vides pārskatu, kā arī informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai iespējams iepazīties darba laikā Limbažu novada pašvaldībā Attīstības un projektu nodaļā (Rīgas iela 16, Limbaži), Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnēs https://www.limbazunovads.lv/lv/attistibas-programma un https://www.limbazunovads.lv/lv/ilgtspejigas-attistibas-strategija, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv.