Plānošana Izglītība
baneris

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar Limbažu novada pašvaldības izstrādāto Limbažu novada izglītības stratēģiju (2023. - 2027. gadam).

Šis ir pirmais izglītības nozares attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā tika apvienots Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novads. Dokumentā izvirzītas Limbažu novada izglītības nozares ilgtermiņa attīstības prioritātes, noteikti izglītības iestāžu tīkla attīstības pamatprincipi, vīzija, virsmērķis un rīcības virzieni. Tāpat izvirzīti nozares attīstību raksturojošie rezultatīvie rādītāji, lai novērtētu izglītības kontekstā panākto progresu un stratēģijas īstenošanu kopumā. Izstrādāts arī rīcības plāns vidēja termiņa politikas īstenošanai.

Limbažu novada izglītības stratēģijas publiskā apspriešana norisināsies no 2023.gada  11. janvāra līdz 24. janvārim.

Stratēģijas sabiedriskās apspriedes sanāksme norisināsies 2023. gada 23. janvārī, plkst. 17.30, Limbažu novada pašvaldības lielajā zālē (Rīgas ielā 16, Limbažos, 1.stāvā).

Apspriedē būs iespējams arī piedalīties attālināti Webex paltformā:

Meeting link: https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php?MTID=mf5937d785af8b13f0bb338f85c659200
Meeting number: 2733 974 1081
Meeting password: Xxp6Duat2X4

Aicinām izteikt priekšlikumus, tos adresējot Limbažu novada Izglītības pārvaldei: izglitibas.parvalde@limbazunovads.lv, kā arī iesniegumus iesniedzot Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, 1.stāvā. Sūtīšanai pa pastu: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.