Rail Baltica Satiksme
rail1

Limbažu novada pašvaldība ir saņēmusi informatīvu vēstuli no Satiksmes ministrijas par Rail Baltica Tūjas mobilitātes punktu, kurā ir sekojoša informācija:

Limbažu novada dome ir aktīvi iesaistījusies Limbažu novada mobilitātes punktu plānošanā un Rail Baltica pieturas vietu noteikšanā, stingri paužot savu nostāju par trīs mobilitātes punktu nepieciešamību novadā – Salacgrīva, Skulte un Tūja/Mežmaļi.

Ņemot vērā Limbažu novada pašvaldības vēlmi, Rail Baltica projekta ieviesēji veica padziļinātu daudzkritēriju analīzi, lai rastu optimālāko risinājumu Rail Baltica Tūjas stacijas novietojumam, kuras laikā tika secināts, ka mobilitātes punkts Tūja/Mežmaļi prasa papildu ieguldījumus, tomēr novada iedzīvotāju mobilitātei vietējā līmenī ir izdevīgāks nekā būvprojekta ietvaros izstrādātais novietojums Tūja/Oltūži.

Ar mērķi vienoties par Tūjas mobilitātes punkta / Rail Baltica pieturas atrašanās vietu un no tās izrietošajām iesaistīto pušu darbībām, 2022.gada 1. augustā notika Satiksmes ministrijas, Limbažu novada pašvaldības, RB Rail AS un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS” tikšanās, kuras rezultātā panākta vienota izpratne par turpmākiem soļiem saistībā ar iespējamo Tūjas pieturas relokāciju no Oltūžiem uz Mežmaļiem.

RB Rail AS, atbilstoši sanāksmē runātajam, konsultējās ar darbu veicēju INECO-ARDANUY un konstatēja, ka nepieciešams ilgāks laiks dokumentu izstrādei:

  1. līdz 2022.gada 15.septembrim RB Rail AS sadarbībā ar būvprojektēšanas darbu veicēju uzņēmumu apvienību INECO-ARDANUY izstrādās un iesniegs Satiksmes ministrijai projektēšanas līguma grozījumu projektu.
  2. līdz 2022. gada 30. septembrim Satiksmes ministrija izvērtēs līguma grozījumu finansēšanas iespējas, kā arī organizēs apspriedi par minētajiem jautājumiem.

Rail Baltica ir Eiropas Savienības Transporta pamattīkla Ziemeļjūras – Baltijas transporta koridora prioritārais projekts, kuru kopīgi īsteno trīs Baltijas valstis. Rail Baltica projekta nozīme transporta infrastruktūras attīstībā ir norādīta Eiropas Savienības normatīvajos aktos, nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un attīstības plānos.

2020. gada vidū uzņēmumu apvienība INECO-ARDANUY uzsāka projektēšanas darbus Rail Baltica pamata trases posmā no Vangažiem līdz Igaunijas robežai ar sākotnējo mērķi projektēšanas darbus pabeigt divu gadu laikā. COVID-19 pandēmija un tai sekojošais karš Ukrainā ir ienesuši korekcijas Rail Baltica būvprojektu izstrādes laika grafikos un finanšu plūsmā, līdz ar ko pašlaik vēl turpinās būvprojektēšanas darbi trases  posmā, kurš šķērso arī Limbažu novadu. Būvprojektēšanas darbus posmā no Vangažiem līdz Igaunijas robežai plānots pabeigt 2024.gadā.

Vienlaikus ar Rail Baltica pamata trases izbūvi Latvijā projektēšanas darbu ietvaros uz pamata trases plānots iespējot vairāku reģionālo mobilitātes punktu izveidi ar mērķi uzlabot reģionu sasniedzamību un attīstības iespējas nākotnē. Rail Baltica ir stratēģiski nozīmīgs projekts Latvijas, Baltijas un Eiropas Savienības līmenī, tādēļ no Satiksmes ministrijas puses ir vēlme cieši sadarboties gan ar atbildīgajām iestādēm, gan ar sabiedrību kopumā. 

Jaunā Eiropas platuma dzelzceļa infrastruktūra tiek būvēta daudzām nākamajām desmitgadēm un visu iesaistīto pušu efektīva sadarbība projekta īstenošanas posmā ir būtiska. Satiksmes ministrija pateicas Limbažu novada pašvaldībai par konstruktīvo sanāksmi un aicina uz savstarpēju sadarbību arī turpmāk.