Atbalsts Biedrības NVO aktualitātes
rokas

Limbažu novada pašvaldības domes šī gada 24.februāra sēdē apstiprināja noteikumus par Limbažu novada pašvaldības atbalstu nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldība līdzfinansē biedrības, nodibinājumus, reliģiskās organizācijas un to struktūrvienības (turpmāk Organizācijas), kas ir reģistrētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un darbojas Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības noteiktie kritēriji līdzfinansējuma piešķiršanai ir uzskaitīti noteikumos par Limbažu novada pašvaldības atbalstu nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām.

Pašvaldības līdzfinansējuma maksimālā summa, ko var piešķirt vienas Organizācijas darbības līdzfinansēšanai budžeta gadā ir līdz 3000.00 EUR.

Iesniegumu līdzfinansējuma piešķiršanai jāiesniedz Pašvaldībā, iesniedzot Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz Pašvaldības oficiālo e-pasta adresi (pasts@limbazunovads.lv).

Projektus, kurus plānots realizēt sākot no 2023.gada, iesniegšana ir šī gada 1.oktobris –1.novembris.

Līdzfinansētās darbības aktivitātēm jānotiek Limbažu novada administratīvajā teritorijā un/vai ieguvējiem no līdzfinansētās darbības rezultātiem jābūt Limbažu novada iedzīvotājiem.

Ar noteikumus par Limbažu novada pašvaldības atbalstu nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām varat iepazīties Limbažu novada mājas lapā www.limbazunovads.lv

Organizāciju iesniegtos pieteikumus izvērtēs Limbažu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), kura lemj par visa vai daļēja pieprasītā finansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt finansējumu katrai konkrētai Organizācijai. Komisija sastāv no 9 komisijas locekļiem, tai skaitā komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

Informācija par piešķirto finansējumu, realizētajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem tiek publiskota pašvaldības mājaslapā www.limbazunovads.lv

Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu sniedz Limbažu novada pašvaldības attīstības un projektu nodaļas vadītāja vietniece attīstības jautājumos Sarma Kacara, kontaktinformācija: tālr.20220540, e-pasts: sarma.kacara@limbazunovads.lv 

  • Limbažu novada pašvaldības atbalsts nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām - pieteikumu sagatavošana. 17.oktobra konsultācija video: https://youtu.be/YQyE772wsF8

Sarma Kacara

Nodaļas vadītaja vietniece attīstības jautājumos - Salacgrīva, Smilšu iela 9, kab.110
sarma.kacara [at] limbazunovads.lv