Biedrības NVO aktualitātes
aug2

Limbažu novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februāra sēdē apstiprināja noteikumus par Limbažu novada pašvaldības atbalstu nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldība līdzfinansē biedrības, nodibinājumus, reliģiskās organizācijas un to struktūrvienības (turpmāk Organizācijas), kas ir reģistrētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un darbojas Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības līdzfinansējuma maksimālā summa, ko var piešķirt vienas Organizācijas darbības līdzfinansēšanai budžeta gadā ir līdz 3000.00 EUR.

Līdzfinansētās darbības aktivitātēm jānotiek Limbažu novada administratīvajā teritorijā un/vai ieguvējiem no līdzfinansētās darbības rezultātiem jābūt Limbažu novada iedzīvotājiem.

Nevalstiskās un reliģiskās organizācijas pieteikumus līdzfinansējumam organizācijas darbības nodrošināšanai 2024.gadā, iesniedz līdz 2023.gada 1.novembrim. Iesniegumu līdzfinansējuma piešķiršanai jāiesniedz Pašvaldībā, iesniedzot Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz Pašvaldības oficiālo e-pasta adresi (pasts@limbazunovads.lv).

Ar noteikumiem par Limbažu novada pašvaldības atbalstu nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām varat iepazīties Limbažu novada mājas lapā www.limbazunovads.lv

Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu sniedz Limbažu novada pašvaldības attīstības un projektu nodaļas vadītāja vietniece attīstības jautājumos Sarma Kacara, kontaktinformācija: tālr.20220540, e-pasts: sarma.kacara@limbazunovads.lv