Pašvaldība Limbažu novads Attīstība
novads wiki

Limbažu novada domes 2022.gada 24.marta sēdē tika pieņemts lēmums “Par Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 2.redakcijas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (lēmums Nr.235 (protokola Nr.3, 4. §)).

Publiskās apsriešanas sanāksmes protokols (publicēts 13.05.2022.): 

Kopsavilkums par sabiedrības iebildumiem un priekšlikumiem  publiskās apspriešanas laikā (publicēts 24.05.2022.):

Publiskās apspriešanas laiks abiem attīstības plānošanas dokumentiem noteikts no šī gada 11.aprīļa līdz 11.maijam.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

  • iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem,
  • piedalīties sabiedriskās apspriedes sanāksmē (tiešsaistes formā),
  • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Publiskās apspriešanas laikā  ar attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentiem, aizpildot priekšlikumu veidlapu,  iespējams saņemt un iesniegt līdz 2022. gada 11.maijam: 

Publiskās apspriešanas laikā 2022.gada 2.maijā plkst. 17:00 tiks rīkota sabiedriskās apspriedes sanāksme tiešsaistes formā Zoom platformā. Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas.

Piekļuve:

https://us02web.zoom.us/j/87946935808?pwd=d3VNTGRSWVNYaUJ1UXZNWjI4Nm5NZz09

Meeting ID: 879 4693 5808

Passcode: 405649

Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046.gadam ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  Tā ir vadlīnijas Limbažu novada attīstības programmas, nozaru plānošanas dokumentu, teritorijas plānojuma un lokālplānojumu izstrādei.

Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes galvenais mērķis bija izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu teritorijai, kurā ietilpst Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Ainažu un Staiceles pilsētas, kā arī Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Ainažu, Staiceles, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Liepupes, Pāles, Skultes, Umurgas, Vidrižu un Viļķenes pagasti, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu Limbažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju.

Attīstības plānošanas dokumentus izstrādāja SIA “Ķemers Business and Law Company”.

Jautājumu gadījumā par attīstības plānošanas dokumentiem vai to publiskās apspriešanas procesu, lūdzam vērsties pie Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītāja: Ģirts Ieleja, tālr. Nr. 29228858, e-pasts: attistibas.nodala@limbazunovads.lv, vai pie dokumentu izstrādātājiem SIA "Ķemers Business and Law Company: Edīte Ķemere, tālr. Nr.29285297, e-pasts: edite.kemere@kblc.lv .