detalplans1

Limbažu novada dome 27.01.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.53 (protokols Nr.1, 55.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemnieki” Skultes pagastā, Limbažu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66760130032 (5,6 ha platībā).

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Jaunkrogzemnieki”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6676 013 0032 (5,62 ha platībā).

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt teritorijas iekšējo plānojumu, piekļuves risinājumus katram atdalāmajam zemes gabalam, projektējot ielu izbūvi, labiekārtojuma izvietojumu. Izstrādāt zemes vienības sadales risinājumus, atbilstoši Limbažu novada teritorijas plānojumā 2012-2024 gadam noteiktajam funkcionālam zonējumam - Savrupmāju apbūves teritorijas (DZS), kur minimālā platība jaunveidojamam zemes gabalam noteikta 1200 m2, detalizēt apbūves un labiekārtojuma noteikumus, kā arī izvērtēt zemes gabala atrašanos Baltijas jūras līča ierobežotās saimnieciskās darbības joslā.

Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemnieki” Skultes pagastā, Limbažu novadā īpašnieks SIA “Haltons”, Reģ. Nr. 40003710914.

Ar pašvaldības lēmumu, detālplānojuma teritoriju, izstrādes mērķi un ierosinātāju var iepazīties Limbažu novada mājaslapā sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Lokālplānojumu un detālplānojumu izstrāde https://www.limbazunovads.lv/lv/lokalplanojumu-un-detalplanojumu-izstrade, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22991

Jautājumu gadījumā griezties Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā pie teritorijas plānotājas/vadītāja vietnieces Sandras Paegles: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-17:00.