Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma projekta 2.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai nekustamā īpašuma “Grīviņi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66640030606

Limbažu novada dome 25.05.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.426 (protokols Nr. 6, 37.)Par detālplānojuma projekta 2.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai nekustamā īpašuma “Grīviņi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66640030606”

Publiskā apspriešanas termiņš no 8.06.2023. līdz 06.07.2023.

Priekšlikumu iesniegšana: līdz 2023. gada 6.jūlijam Limbažu novada pašvaldībai Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv Iesniegumu iespējams atstāt arī klientu apkalpošanas centrā administratīvajā ēkā - Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā vai Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā.

   Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties:

  • Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā, Limbažos, Rīgas ielā 16. 408 kabinetā pie teritorijas plānotājas/nodaļas vadītājas vietnieces Sandras Paegles, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-12:00 un 13:00-18:00, ārpus konsultāciju laika vienojoties pa tālr.25651724
  • Ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24702

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12.06.2023. pulksten 17.00
attālināti izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku

Par piedalīšanos sanāksmē nosūtīt informāciju Sandrai Paeglei sandra.paegle@limbazunovads.lv piekļuves saites saņemšanai

S. Paegle

25651724