titulattēls

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar Limbažu novada pašvaldības izstrādāto Limbažu novada izglītības stratēģiju (2023.-2027.gadam).

Šis ir pirmais izglītības nozares attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā tika apvienots Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novads. Dokumentā izvirzītas Limbažu novada izglītības nozares ilgtermiņa attīstības prioritātes, noteikti izglītības iestāžu tīkla attīstības pamatprincipi, vīzija, virsmērķis un rīcības virzieni. Tāpat izvirzīti nozares attīstību raksturojošie rezultatīvie rādītāji, lai novērtētu izglītības kontekstā panākto progresu un stratēģijas īstenošanu kopumā. Izstrādāts arī rīcības plāns vidēja termiņa politikas īstenošanai.

Limbažu novada izglītības stratēģijas publiskā apspriešana norisināsies no 2023.gada 27.februāra līdz 31.martam.

Aicinām izteikt priekšlikumus, tos adresējot Limbažu novada Izglītības pārvaldei: izglitibas.parvalde@limbazunovads.lv, kā arī iesniegumus iesniedzot Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, 1.stāvā. Sūtīšanai pa pastu: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. Atbildīgā persona par publisko apspriešanu: Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītāja S.Upmale

Pēc publiskās apspriešanas norises, Limbažu novada izglītības pārvalde apkopos tās rezultātus. Limbažu novada izglītības stratēģija tiks virzīta izskatīšanai Limbažu novada domes 2023.gada aprīļa komiteju sēdēs un galīgā lēmuma pieņemšanai, apstiprināšanai Limbažu novada domes sēdē (27.04.2023., plkst.10:00)

Izglītības pārvalde

izglitibas.parvalde [at] limbazunovads.lv