Attīstība Plānošana Teritorija
lapa4

Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma un teritorijas plānojuma nodaļas 2024.gada 04.jūlija lēmumu Nr. 8.24/24/1 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Dzintarpriedes” Vārzas ciemā, Skultes pagastā, Limbažu novadā pilnveidotās (2.0) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” lokālplānojuma papildinātā (2.0) redakcija ir nodota publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt spēkā esošo Limbažu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālā zonējumu uz Savrupmāju apbūves teritoriju.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 17.07.2024. līdz 07.08.2024.

Publiskās apspriešanas sanāksme neklātienes formā norisināsies 29.07.2024. plkst. 17:00 Zoom platformā, Saite uz sanāksmi:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/85958146294?pwd=GL6TxLUwOkTo413ZkawaPbzcT6OFzh.1 Meeting ID: 859 5814 6294

Passcode: 3MPVWN

Lokālplānojuma 1.redakcija pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošanahttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30127 .

Lokālplānojuma papildinātās (2.0) redakcija izdrukas veidā pieejama Limbažu apvienības pārvaldes Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV- 4025, tās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritorijas plānojuma nodaļas telpiskās attīstības plānotājas Ilonas Zeltiņas iepriekš piesakoties pa tālruni +371 26662248 vai e-pastu: ilona.zeltina@limbazunovads.lv.

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Limbažu novada pašvaldībai, līdz 07.08.2024. iespējams iesniegt:

1) elektroniskā viedā Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā)

2) elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv

3) papīra formāta parakstītu iesniegumu, nosūtot pa pastu uz adresi: Limbažu novad pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV–4001, vai iesniedzot klātienē dzīvesvietai tuvākajā apvienības pārvaldē.