Plānošana
terit

Limbažu novada pašvaldība informē, ka Limbažu novada dome 2022. gada 28. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.449 (protokols Nr.5, 92.) “Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.0 redakcijas un Vides pārskata pilnveidošanu”.

Ar pieņemto lēmumu, dokumenta izstrādes vadītāja ziņojumu par saņemtajiem institūciju atzinumiem, sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sniegtajiem priekšlikumiem var iepazīties ģeoportālā Ģeolatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17597