Izglītība
lasitprasme

Limbažu novada izglītības pārvalde sadarbībā ar Daces Vilemsones vadīto Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādi “Vilnītis” Limbažu Galvenās bibliotēkas telpās organizēja profesionālās kompetences pilnveides kursus par aktuālu tēmu “Lasītprasme pirmsskolā – izaicinājumi un praktiski risinājumi”, kas ir izglītības nozares šī gada prioritārais darba virziens. Kursu mērķis - pilnveidot novada pirmsskolas skolotāju kompetences strukturēti sniegt atbalstu bērnu lasītprasmes veidošanā, ņemot vērā vecumposmu, attīstības īpatnības un individuālās vajadzības. Kursu saturā tika iekļauta lasītprasmes komponentu izpēte un tekstpratības elementu izpēte, PII “Vilnītis” pirmsskolas skolotāju Kristīnes Zabrovskas un Irisas Armoševičus pieredze mācību materiālu izvēlē, kā arī Limbažu Konsultatīvā bērnu centra speciālistu ergoterapeites Signes Ķezberes un fizioterapeites Amandas Krūmiņas ieteikumi lielās motorikas attīstībai. Kā iekārtot grupas mācību vidi lasītprasmes aktualizēšanai, kā plānot un efektīvi organizēt mācību procesu, kā atrast laiku katram bērnam individuālai pieejai, kā sadarboties ar vecākiem bērnu valodas traucējumu diagnosticēšanā un novēršanā – lūk, aktuālie temati lasītprasmes veidošanā.

Lasītprasmes apguve ir individuāls process. Bērns lasītprasmi primāri apgūst ģimenē, individuālā saskarsmē ar saviem vecākiem, klausoties vakara pasaciņu, šķirstot grāmatu, vērojot ilustrācijas, sarunājoties par lasīto, pastaigas laikā vērojot norises sabiedrībā, iepazīstot skaņas dabā, vērojot veikalu, ielu nosaukumus, netieši sākot apgūt burtu pasauli. Pirmsskolas izglītības iestādes sniedz profesionālu atbalstu bērna vispārējā attīstībā, sīkās un lielās motorikas attīstīšanā, sajūtu pieredzes veidošanā, fonemātiskās dzirdes, uztveres, atmiņas, domāšanas operāciju attīstīšanā un citu psihisko procesu pilnveidē, kas ir atbalstoši un būtiski lasītprasmes apguvē. Tikai kopīgi sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm - bērniem, vecākiem, skolotājiem un speciālistiem - varam panākt uzlabojumu un labu rezultātu bērnu lasītprasmē.

Liels paldies Limbažu Konsultatīvā bērnu centra speciālistiem, kuri sadarbības līguma ietvaros veica Limbažu novada 6 - gadīgo bērnu agrīnās lasītprasmes izpēti! Izpētes rezultātā vecāki un pirmsskolas skolotāji saņēma noderīgu informāciju par katra konkrētā sešgadīgā bērna lasītprasmes attīstības norises dinamiku, par individuālajām vajadzībām, uzzināja par konstatētajiem riskiem turpmākajā izaugsmē, saņēma ieteikumus, kā efektīvāk sniegt individuālu atbalstu. Mainoties norisēm sabiedrībā, mainās arī vajadzības un akcenti izglītībā. Skolotājiem katrs bērns jāsatiek tur, kur viņš savā individuālajā izaugsmē atrodas šobrīd, un tas ir liels izaicinājums ne tikai pirmsskolas posmā, bet arī vispārējā izglītībā kopumā.

Kursu vadītāja, PII “Vilnītis ” vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe