Limbažu novads Projekti Sanāksme
projektu uzraudziba

9.martā notika Limbažu novada pašvaldības Projektu uzraudzības komisijas sanāksme. Tās mērķis ir nodrošināt projektu izpildes uzraudzību, izvērtēt projektu atbilstību pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem un ikgadējā budžeta mērķiem, un nākotnes attīstības plāniem.

Marta sanāksmē komisija akceptēja divu jaunu projektu īstenošanu: Liepupes pamatskolas dalību ERASMUS projektā, iesaistīšanos pieaugušo izglītības apvienības (LPIA) Erasmus + sadarbības partnerības projektā “Creating and Piloting the Adult Education Ecosystems”, kā arī pārrunāja citu aktuālo projekta īstenošanas gaitu.

Šobrīd darbība noris tādos projektos, kā:

  • Alojas DI projekts – tiek organizēta sociālā rehabilitācijas centra pakalpojuma reģistrēšana;
  • Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā – saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Šobrīd tiek kārtota dokumentācija pašvaldības līdzfinansējuma daļas aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē;
  • Projekts „Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem” – tiek slēgti līgumi un noris tērpu izgatavošana Salacgrīvas kultūras centra senioru deju kolektīva "Saiva", vidējās paaudzes deju kolektīvu "Tingeltangels" un "Randiņš", jauniešu deju kolektīva “Randa", folkloras kopas “Cielava” un muzikantu kopas “Cielavas spēlmaņi” un pūtēju orķestra “Enkurs”, kā arī Skultes kultūras integrācijas centra vidējās paaudzes deju kolektīva "Lecam pa vecam” un kora “Skulte” dalībniekiem;
  • Vides pieejamība Vecās Sārmes 10, Limbažos – tiek veiktas pārrunas par ēkas turpmāko izmantošanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai un nepieciešamajiem uzlabojumiem pieejamības nodrošināšanai, lai uzsāktu projektēšanas darbus;
  • Umurgas pansionāta energoefektivitātes uzlabošana – notiek aktīvi energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi. Tiek izskatītas iespējas pansionāta iekštelpu remontdarbu veikšanai;
  • Ielas izbūve Lādezerā – noris projektēšanas darbi ceļa izbūvei uz komercdarbības teritoriju;
  • PII “Aģupīte” paplašināšana Mandegās – izsludināts metu konkurss labākā PII paplašināšanas risinājuma atlasei;
  • Energoefektivitātes uzlabošana Staicelē, Lielā ielā 7 – noris aktīvi energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi;
  • Sportistu viesnīcas Limbažos iekštelpu atjaunošana – tiek veikti projektēšanas darbi;
  • Vizbuļu ielas pārbūve, Mandegās – tiek gatavots projektēšanas uzdevums ielas pārbūvei, noris sarunas par iespējamiem risinājumiem.

Sanāksmi vadīja Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Māris Beļaunieks un tajā piedalījās komisijas locekļi: pašvaldības priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors Artis Ārgalis, izpilddirektora vietnieks Agris Blumers. Sanāksmē regulāri piedalās arī apvienību pārvalžu un pagastu pakalpojumu sniegšanas centru vadītāji, un citi pašvaldības darbinieki, kas iesaistīti dažādu projektu īstenošanā.