Attīstība Projekti
Novembris2023_55

8.novembrī notika ikmēneša pašvaldības Projektu uzraudzības komisijas un projektu vadītāju tikšanās. Tajā pārrunāja aktualitātes projektos un citus ar tiem saistītus jautājumus. 

Sanāksmes laikā projektu uzraudzības komisija uzklausīja biedrības “Pasaules latviešu mūzikas centrs “Vienoti mūzikā”” vadītāja Aigara Parma informāciju par apsaimniekošanas aktivitātēm Ozolmuižas pilī un plāniem iesniegt projektu LEADER konkursā.

Sanāksmes laikā projektu vadītāja ziņoja par aktuālajiem projektiem:

  • Dienas centra ēkas Parka ielā 2, Staicelē, pārbūves projektā norit diskusija ar projektētāju par būvniecības kārtu secību
  • Novembrī noslēdzās iepirkumu piedāvājumu iesniegšanas termiņš projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
  • Projektā “Es arī būšu kapteinis!” ir piegādāts rotaļu laukums un tiek veidots segums
  • Turpinās projektēšanas darbi projektam “Vides pieejamība Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos”
  • Noslēgusies cenu aptauja par 3D apjoma skices izstrādi projektā “PII Auseklītis un Alojas Ausekļu vidusskola”
  • Projektā “Tilta pār Salacu pārbūve Salacgrīvā” tiek gaidīta atbilde par rezultātiem Militārās mobilitātes konkursā
  • Sportistu viesnīcas Limbažos iekštelpu pārbūves projektā tiek organizēti būvdarbi un būvuzraudzības iepirkumi
  • Turpinās projektēšana telpu pārbūves projektam PII “Spārīte”, Limbažos
  • Vizbuļu ielas, Mandegās, Skultes pagastā, pārbūves projektā noslēgta vienošanās par papildus projektēšanas darbiem
  • Pagarināts projektēšanas darbu termiņš projektā “Cēsu ielas un Tīruma ielas posmu pārbūve Limbažu pilsētā”

Sanāksmi vadīja Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Māris Beļaunieks. Tajā piedalījās priekšsēdētāja 2.vietnieks Jānis Bakmanis, izpilddirektors Artis Ārgalis, izpilddirektora vietnieks Agris Blumers, pašvaldības darbinieki no Attīstības un projektu nodaļas.