Konkurss Uzņēmējdarbība

Limbažu novada pašvaldība rīko projektu konkursu „Radīts Limbažu novadā”. Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai darbībai Limbažu novada uzņēmējus, kā arī jaunu uzņēmēju darbības uzsākšanu, nododot uz vienu gadu, ar iespēju, ņemot vērā uzņēmēja darbības izvērtējumu, pagarināt uz laiku līdz trim gadiem, pilnībā mārketinga centra “Radīts Limbažu novadā” administrēšanu un darbību ar mērķi attīstīt vietējo ražotāju aktivitāti. Mārketinga cents- izstāžu zāle atrodas Salacgrīvā, Rīgas ielā 13.

Līdz šim mārketinga centra nosaukums bija “Radīts Piejūrā”, taču līdz ar Limbažu novada jaunās vizuālās identitātes izstrādi tika izveidots apakšzīmols “Radīts Limbažu novadā”. Apakšzīmola ideja ir, ka Limbažu novads ir vieta, kur satiekas un darbojas daudzveidīgi, radoši uzņēmēji. Uzņēmēji, kas prot apvienot globālu redzējumu ar paaudžu paaudzēs nodotām zināšanām un pieredzi. Tā ir vieta, kur tīrā vidē rodas tālredzīgas idejas un top augstas kvalitātes produkti.

Pieteikumu iesniegšana konkursam notiek no 2024.gada 27.maija līdz 16.jūnijam. Konkursa uzvarētājs, kurš konkursa idejas pieteikumā piedāvās zemāko prasīto Granta summu mārketinga centra “Radīts Limbažu novadā” darbības nodrošināšanai un kurš atbildīs visām konkursa nolikuma izvirzītajām prasībām iegūs iespēju noslēgt līgumu ar konkursa rīkotāju par iespēju apsaimniekot mārketinga centru un finansējuma saņemšanu. Granta pretendenta Līdzfinansējums ir 50% apmērā no prasītās Granta kopsummas, neiekļaujot preču iepirkšanas izdevumus.

Granta pretendents var būt Limbažu novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, un kas atbilst šī nolikuma prasībām un ir iesniegusi Konkursa idejas pieteikumu.

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams sagatavot un iesniegt konkursa nolikumā noteiktās konkursa pieteikuma sastāvdaļas vienā no iesniegšanas veidiem:

  • cauršūts (caurauklots) Konkursa pieteikums ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi “Pieteikums projektu konkursam “Radīts Limbažu novadā”” un personīgi iesniedzams Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 16, Limbažos) vai Salacgrīvas apvienības pārvaldē (Smilšu ielā 9, Salacgrīvā) vai Alojas apvienības pārvaldē (Jūras ielā 13, Alojā) iesūtot papildus Konkursa pieteikumu elektroniskā formā uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv. Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese;
  • Konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, ar norādi “Pieteikums projektu konkursam “Radīts Limbažu novadā””, iesūtot papildus Konkursa pieteikumu elektroniskā formā elektronisko versiju uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv;
  • Konkursa pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pasts@limbazunovads.lv ar norādi “Pieteikums projektu konkursam “Radīts Limbažu novadā””.

Papildus informāciju un konsultācijas var iegūt, sazinoties ar Limbažu novada Attīstības un projektu nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālisti.

Kontaktinformācija: Sabīne Stūre, +371 25749131, sabine.sture@limbazunovads.lv