sakopsim

Tāpat kā ziema nāk ar bagātīgu sniega kārtu, kas jātīra, vasara atnāk ar kuplu zāli, kas ir jāpļauj. Zāles pļaušana šajā sezonā ir viens no aktuālākajiem darbiem gan privātmāju īpašniekiem, gan arī pašvaldībai.

Zāles pļaušanas kārtība Limbažu novada teritorijā ir noteikta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Limbažu novadā”, kuros noteikts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu teritorijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieki nekustamajā īpašumā nodrošina zāliena vai zālāju nopļaušanu, bet nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais vai faktiskais valdītājs  nodrošina zāliena nopļaušanu nekustamajam īpašumam (tajā skaitā viendzīvokļa dzīvojamo māju) piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas. Zāliens ir jāpļauj arī īpašumam vai zemes gabalam pieguļošajā teritorijā*. Zāliena nopļaušana nozīmē zāles regulāru pļaušanu, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm.

* īpašumam piegulošā teritorija - publiskā lietošanā esoša teritorija starp nekustamo īpašumu un brauktuves tuvāko malu (t.i. piebrauktuves, gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi), kas robežojas ar nekustamo īpašumu, līdz ietves tuvākajai malai (uz ceļiem, kur ir īpaši atzīmēta gājēju zona) vai līdz brauktuves tuvākajai malai (uz ceļiem, kur nav īpaši atzīmēta gājēju zona), bet ne tālāk kā 6 m no zemesgabala robežas.

Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Limbažu novada pašvaldības policija, un par to neievērošanu:

-fiziskajām personām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām*;
-juridiskajām personām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 5 līdz 280 naudas soda. vienībām;

* Viena naudas soda vienība 5 euro.

Mūsu kopējais mērķis ir, lai Limbažu novads ir tīrs un sakopts. Rūpēsimies par savu un apkārtējo labklājību un teritorijas sakopšanu!

Limbažu novada pašvaldības policijas vecākā inspektore Evita Teice