Aktualitātes Seniori
Pensionāru biedrība

11.maijā, Salacgrīvas kultūras centrā, tikās Salacgrīvas puses seniori, lai pārvēlētu pensionāru biedrības valdi, apstiprinātu grozījumus statūtos un izvēlētos jaunu biedrības nosaukumu.

Sapulci atklāja biedrības vadītāja Aija Kirhenšteine, aicinot par sapulces vadītāju ievēlēt Aiju Šmiti un par protokolētāju Mārīti Uzkalni.

Par iepriekšējos divos gados paveikto stāstīja biedrības vadītāja Aija Kirhenšteine.

Kovida pandēmijas laiks, karš Ukrainā un lielā novadu reforma ieviesa izmaiņas pensionāru pasākumos un aktivitātēs. Lielākais vienojošais Salacgrīvas novada senioru pasākums “Novada senioru svētki” katru gadu notika savā vietā: Ainažos, Salacgrīvā un Liepupē. Bet pēdējos gados gados pasākums notika Ainažu estrādē. Šogad pasākumam vajadzēja notikt Liepupē, bet diemžēl finansējums pasākuma norisei netika piešķirts, tāpēc svētku nebūs. Iepriekšējo gadu otrs lielākais pasākums bija  Ziemassvētkiem veltīta pēcpusdiena kultūras namā pie lielās svētku egles, kas bija domāts visiem pensionāriem un senioriem, transports uz visiem šiem psākumiem bija nodrošināts. Līdz novadu reformai pensionāru biedrības lielākā rūpe bija senioru  sveikšana dzīves nozīmīgās jubilejās,  sākot ar 70, 75, 80 un pēc 80, katru gada jubilāru. Kopš pagājušā gada seniori tiek sveikti centralizēti ar sociālā dienesta palīdzību, 75, 80, 90 gadu jubilejās, un pēc tam katru gadu.

Salacgrīvas puses seniori ir aktīvi ceļotāji, katru pavasari viņi devās tuvākos un tālākos ceļojumos Latvijā. Pavadarī, maijā tas bija stādu gadatirgus Siguldā vai Jelgavā. Pērn iepazīts Limbažu novads.

Seniori aktīvi darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un piedalīsies lielajos Dziesmu un deju svētkos. Turpinās arī visas iepriekš uzsāktās aktivitātes: seniori nūjo, brauc ar velosipēdiem, peld baseinā, apmeklē kalanētikas nodarbības, dodas garākās pastaigās gar jūru, ir aktīvi Lielas talkas un bibliotēkas lasītāju klubiņa pēcpusdienu dalībnieki. Ziemas garajos vakaros kundzītes adīja cimdus saviem mīļajiem, zeķes ukraiņu karavīriem, gatavoja maskēšanās tīklus Ukrainas armijai un asināja prātu minot krustvārdu mīklas, tagad ir sākusies aktīvā atpūta piemājas dārziņos.

Jau 7. gadu notiek piejūras novadu pensionāru biedrību festivāls “Pie jūras dzīve mana”,  šogad, 19.augustā, festivāls notiks Salacgrīvā, Zvejnieku parka lielajā estrādē.

Salacgrīvas puses seniorus uzrunāja Limbažu novada pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs, sakot, ka sadarbība ar pensionāru biedrību aizsākusies jau 2001.gadā, kad to vadīja Dzidra Gīze. “Jau 13 gadus sadarbojamies ar Aiju Kirhenšeini, un šajā laikā biedrība ir izdarījusi ļoti daudz. Jūs palīdzat senioriem, sociālajam dienestam un pašvaldībai. Tas bija ļoti labs darbs ko darījāt, paldies par to”,  viņš sacīja.

Novada vadītājs uzsvēra, ka atbalsts novada biedrībām pirms reformas bijis atšķirīgs un pēc veiktajām reformām tas noteikti uzlabosies.

Sapulces darba kārtībā bija arī biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas un biedrības nosaukuma maiņa.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Aija Kirhenšteine izteica valdes viedokli: Salacgrīvas novada pensionāru biedrību turpmāk saukt par senioru biedrību “Salismunde”, vārdā, kas kopš 1226.gada bija Salacgrīvas pilsētas nosaukums. Šo ieteikumu seniori vienbalsīgi atbalstīja.

Pirms revīzijas komisijas priekšsēdētājas ziņojuma un jaunās valdes vēlēšanām biedrības vadītāja sacīja paldies Limbažu novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un biedrības valdei par kopīgi veiktajiem darbiem un pleca sajūtu, trīspadsmit gadu garumā. 

Revīzjas komisijas prieksšēdētāja Velta Ozola iepazīstināta ar 2021. un 2022.gadu. revīzijas ziņojumu.

2021.gadā Salacgrīvas novada domes finansējums biedrībai bija 21 815 euro, tai skaitā pensionāru sveikšanai 13 085 euro, apsveikts 771 pensionārs, atbalsts biedrības darbībai 8730 euro.

2022.gadā domes finansējums 6000 euro, tai skaitā novada svētkiem 3000 euro. Atbalsts biedrības darbībai 3000 euro. Apaļajās jubilejās seniorus Limbažu novada pašvaldībā sveic pašvaldības sociālais dienests.

2023.gadā biedrības aktivitātēm piešķirtais pašvaldības finansējums ir 3000 euro.

Limbažu novads ir liels, biedrību arī ir vairāk, tādēļ, lai visus varētu atbalstīt pašvaldības  finansējums katrai biedrībai tiek sniegts līdz 3000 euro. Šis apstāklis izskaidro to, kāpēc Liepupes seniori aiziet no šīs pensionāru biedrības. Liepupieši jaunu biedrību neveidos, bet pievienosies biedrībai Radošā apvienība “Vāgūzis”.

Pirms muzikālā sveiciena, kuru senioriem sarūpēja “Cielavas spēlmaņi”, par aktualitātēm sociālajā jomā runāja Limbažu novada sociālā dienesta un spēlmaņu vadītāja Ilze Rubene.

Izskanot pēdējiem akordiem, seniori devās pie vēlēšanu urnas un balsoja par jauno senioru biedrības valdi un revīzijas komisiju. Valdē jāievēl 11 locekļi, kuri pārstāv Salacgrīvas puses pilsētas un ciemus: Ainažus, Salacgrīvu, Korģeni, Lauvas, Vecsalacu, Vitrupi, Svētciemu, Lāņus, Kuivižus, Mērniekus, kuri ir ne tikai valdes locekļi, bet arī koordinatori savā ciemā.

Senioru biedrības “Salismunde” valdē ievēlētas: Inese Gabrāne, Ilze Andersone, Aina Mieze, Mārīte Uzkalne, Gunta Zālīte, Astrīda Ūdre, Anna Zvejniece, Antonija Sidorčuka, Maija Kotāne, Astrīda Reiziņa, Valentīna Kalniņa. Tūlīt pat jaunievēlētā valde pulcējās savā pirmajā sēdē un par senioru biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēja Valentīnu Kalniņu.