Konkurss
ideja

Priecīga ziņa Limbažu novadā dzīvojošajiem jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem!

Limbažu novada pašvaldība izsludina iniciatīvu projektu konkursu ar mērķi finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina jauniešu iekļaušanos vietējās kopienas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, finanšu pratību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos. Maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam ir 350,00 eiro, kopējais finansējums 10000,00 eiro.

Iesniegt pieteikumu un īstenot projektu var jaunietis vecumā no 18 līdz 25 gadiem vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurā vismaz viens dalībnieks ir 18 gadus vecs. Jauniešiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar jauniešu dzīves uzlabošanu Limbažu novada teritorijā, tādās jomās kā:

-izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem Limbažu novada izglītības iestādēs un jaunatnes centros (vismaz 3 aktivitātes);

-neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem (piemēram, radošas, izglītojošas nodarbības, semināri, pasākumi u.c.);

-Limbažu novada teritorijas labiekārtošana;

-pozitīva Limbažu novada tēla veidošana un popularizēšana Limbažu novada, valsts iedzīvotāju un tūristu vidū;

-jauniešu un vietējās kopienas informācijas aprites sistēmas pilnveidošana;

-uzņēmējdarbības un uzņēmējspējas veicināšana;

-vides aizsardzības un videi draudzīga dzīvesveida pasākumi;

-jauniešu iesaistīšanās Pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos;

-jauniešu mentālās un emocionālās veselības uzlabošanai paredzēti pasākumi, nodarbības;

-jauniešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, brīvprātīgā darba veicināšana un popularizēšana, labdarības iniciatīvas;

-kultūras un mākslas formu (deja, dzeja, laikmetīgā māksla u.c.) attīstīšana un popularizēšana;

-sporta sacensības un sporta pasākumi, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšana;

-citas jomas, kas atbilst konkursa mērķim un uzdevumiem.

Projekta pieteikums sastāv no projekta pieteikuma veidlapas, projektu izmaksu tāmes, projekta vadītāja CV un dalībnieku saraksta, ja projektu iesniedz jauniešu grupa. 10. martā plkst.15:00 plānotas Zoom mācības par projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, uz kurām jau iespējams pieteikties šeit: https://ej.uz/iespejaidejai

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa e-pastu jauniesiem@limbazunovads.lv vai pa tālruņiem 26435631, 25737175. 

Projekta pieteikumi tiks pieņemti līdz 6.maijam. Lai idejām bagāts pavasaris!