Attīstība Kultūra
kultura3

3.jūlijā notika tikšanās ar iedzīvotājiem par Limbažu novada kultūras attīstības stratēģiju 2024.-2031.gadam un rīcības plānu 2024.-2027.gadam.

Limbažu novada Kultūras pārvaldes vadītāja Evija Keisele, prezentējot kultūras stratēģiju, uzsvēra, ka kultūras joma mūsdienu kultūrpolitikā netiek aprobežota tikai ar tradicionālajām pašvaldības kultūras institūcijām, piemēram, kultūras un tautas namiem, kopienu centriem, bibliotēkām, muzejiem. Ir nepieciešama sadarbība gan ar tūrisma jomu, gan sociālo jomu, gan uzņēmējdarbību.

Stratēģijā noteikti galvenie uzdevumi:

  • Noskaidrot esošo situāciju un vispārējās kultūrpolitikas attīstības tendences Limbažu novadā;
  • Definēt Limbažu novada kultūrpolitikas vidēja termiņa attīstības stratēģiskos virzienus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus;
  • Izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģionā spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, bijušo Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu attīstības plānošanas dokumentus, pašvaldību uzsāktos un iepriekš plānotos kultūras infrastruktūras projektus, to pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Limbažu novads;
  • Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību stratēģijas izstrādē.

Stratēģijā ir ietverta pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, un plāns, stratēģijas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Tikšanās laikā tika saņemti viedokļi no iedzīvotājiem par komunikācijas trūkumu saistībā ar pasākumu norisi. Sabiedrisko attiecību speciāliste Beāte Kožina informēja, kur iedzīvotāji var uzzināt informāciju par notikumiem Limbažu novadā, kā arī pastāstīja kādus informācijas nodošanas veidus pašvaldība šobrīd izmanto: informācijas nodošanu caur sociālajiem tīkliem, pašvaldības un tūrisma mājaslapām, rakstiem, radio, ReTV, reģionālo laikrakstu “Auseklis”, pašvaldības informatīvo izdevumu “Limbažu novada ziņas”, ziņojumu dēļiem.

Līdz 20. jūlijam ir iespēja izteikt viedokli un ierosinājumus par Limbažu novada kultūras attīstības stratēģiju 2024.-2031.gadam un rīcības plānu 2024.-2027.gadam. Ar dokumentu ir iespējams iepazīties Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv sadaļā Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Saistošo noteikumu projekti, kā arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Limbažu novada kultūras attīstības stratēģiju izstrādāja darba grupa kopā ar “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība”, kuru vada Gints Šīmanis.

Liels paldies iedzīvotājiem par atsaucību, sniegtajiem komentāriem un viedokļu paušanu!