Attīstība
stratei

4.jūlijā notika tikšanās ar iedzīvotājiem par Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģiju.

SIA "Civitta Latvija" pārstāve Santa Barone Upeniece, prezentējot izstrādāto stratēģiju, norādīja, ka dokuments ir veidots ņemot vērā pašvaldības vīziju – ar dzīvi apmierināts, pašpietiekams un izglītots cilvēks drošā un iekļaujošā Limbažu novadā.

Stratēģijā ir noteiktas piecas vidēja termiņa prioritātes:

  • Divvirzienu komunikācija starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kas veicina kopienas drošības sajūtu, pieaugušo sabiedrības uzticēšanos un iesaisti;
  • Pakalpojumu dažādības nodrošināšana atbilstoši cilvēku vajadzībām;
  • Sociālo un veselības pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas vietu un to piekļuves infrastruktūras attīstīšana;
  • Veselības un sociālo pakalpojumu iestādes un organizācijas veicina darbinieku atbalstošu un jauno darbinieku piesaistei motivējošu vidi;
  • Izveidot un attīstīt vienotu sociālās un veselības jomas jautājumu koordinēšanas un sadarbības mehānismu Limbažu novadā.

Stratēģijas izstrādes procesu vadīja SIA "Civitta Latvija" sadarbībā ar Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģijas 2023.-2030. gadam darba grupu, kā arī, uzklausot nozaru ekspertus un ņemot vērā labāko praksi, pieredzi, statistikas datus, pētījumus sociālajā un veselības jomā un attīstības plānošanas dokumentus.

Ar stratēģiju ir iespējams iepazīties līdz 20. jūlijam Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv sadaļā Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Saistošo noteikumu projekti, kā arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros.