foto

17. novembrī Viļķenes kultūras namā notika Valsts svētku sarīkojums “Latvijai – 104”. “Šodien, mūsu skaistā gaviļniece Latvija ir atvērusi savas durvis, lai mēs visi kopā svinētu Valsts dzimšanas dienu un pateiktu paldies mūsu pagasta ļaudīm. Paldies, ka esat sava pagasta patrioti, ka skolojiet savus bērnus mūsu izglītības iestādēs, apmeklējiet mūsu rīkotos pasākumus, cenšaties uzturēt ciematu sakoptu. Paldies, ka šeit realizējat savas biznesa idejas un radāt darba vietas pagasta iedzīvotājiem. Mēs esam jums pateicīgi par atbalstu pašvaldībai.” atklājot pasākumu, sacīja Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja Ausma Eglīte.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Beļaunieks svētku sarīkojuma viesus, Latvijas Valsts 104 dzimšanas dienas priekšvakarā sveica ar Jura Alunāna, vairāk kā pirms simts gadiem rakstītiem vārdiem: “Augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki veseli, uzdziedāsim, uzdziedāsim, augstu laimi Latvijai!” Nu jau ilgāku laiku brīvību un neatkarību mēs uzskatām par pašsaprotamu. Bet tas nebūt tā nav! Karš Ukrainā spilgti apliecina ka arī mums ir jābūt gataviem aizstāvēt savu valsti. Brīvība un neatkarība vispirms ir atbildība par savu dzīvi un arī par valsti. Jo atbildīgāk un čaklāk katrs no mums strādās, jo pārticīgāka būs viņa ģimene, gan mūsu valsts!”

Svētku reizēs ir pieņemts atskatīties uz paveikto un pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu ir stiprinājuši gan pašvaldību, gan valsti kopumā.

Limbažu novada pašvaldības balvu Gada cilvēks saņēma Viļķenes pagasta bibliotēkas vadītāja Mārīte Purmale – “Par vērienīgu, daudzpusīgu darbu Viļķenē”.  Par lokālās kultūrvides stiprināšanu un Viļķenes pagasta atpazīstamības veicināšanu. Pateicoties Mārītes Purmales ilggadējam darbam Viļķenes bibliotēka ir kļuvusi par vietējās kopienas aktivitāšu centru, kas pulcē, izglīto un iedvesmo pagasta sabiedrību.  No Mārītes rokām lasītāji grāmatas saņem jau 47 gadus, viļķenieši 41. Viss ko izdomas bagātā bibliotekāre dara ir īpašā vērtē – gan tiešie pienākumi, izstāžu, kultūras pasākumu organizēšana, gan izcili skaistie steļļu audumi. Mārītei ir vēlme un spēja veiksmīgi iesaistīties dažādās aktivitātēs, taču visam pamatā ir ikdienas darbs – rūpīgs, pārdomāts, ar vēlmi uzturēt saikni ar vietējo kopienu, būt solīti priekšā viņu vēlmēm.

Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstus saņēma:

Pārsla Treimane – par daudzveidīgu, profesionālu pedagoģisko darbu un inovatīvu radošu pieeju skolēnu izglītošanā. Viņas kopējais pedagoģiskais darba stāžs ir 48 gadi, profesionālā darbība ir ļoti daudzveidīga: vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas un sociālo zinību skolotāja. Pārsla Treimane ir  radoša un iedvesmojoša skolotāja, prot radīt motivējošu darba atmosfēru un aizraut skolēnus.

Inga Eglīte - par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu un ieguldījumu Baumaņu Kārļa pamatskolas skolēnu izglītošanā un izaugsmes veicināšanā. Viņas kopējais pedagoģiskais darba stāžs ir 34 gadi. Skolotāja ir profesionāla gan sava priekšmeta mācīšanā, gan klases audzināšanā. To novērtē gan skolēni, gan vecāki. Vienmēr dzīvespriecīga, optimistiska, ar labu humora izjūtu.

Ilze Meijere – par ilggadēju un pašaizliedzīgu savu darba un papildus darba pienākumu pildīšanu. Par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu un morālu atbalstu Viļķenes pagasta iedzīvotājiem darot vairāk kā pienākums to prasa pildot sociālā darbinieka pienākumus. Ilze Millere ir zinoša, atsaucīga, laipna, aizrautīgi iesaistās brīvprātīgā darbā un Viļķenes pagasta kultūras un sporta pasākumu organizēšanā.  

Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma:  

Sanita Kreišmane  - “Par atbildīgu un centīgu attieksmi pret darba pienākumiem”.

Andis Graudums - “Par ilggadīgu, godprātīgu un apzinīgu darbu un morālu atbalstu Viļķenes pagasta iedzīvotājiem”.

Pēteris Šņore - “Par aktīvu iesaistīšanos Viļķenes sabiedriskajā dzīvē”.

Mārtiņš Vinters “Par atbalsta sniegšanu Viļķenes pagastam visdažādākajās dzīves situācijās”.

Mareks Kauliņš - “Par sekmīgu uzņēmējdarbību un bezatlīdzības atbalsta sniegšanu Viļķenes pagastam ”.

Zemnieku saimniecība “Kronīši” - “Par sekmīgu uzņēmējdarbību un bezatlīdzības atbalsta sniegšanu Viļķenes pagastam ”

Indra Rube - “Par nozīmīgu ieguldījumu Viļķenes pagasta un Limbažu novada kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā”.

Saņemot Pateicības rakstu, Indra Rube sacīja: “Tik daudz skaistu zvaigznīšu ir Latvijas kultūras kartē un viena no tām ir šeit – Viļķenē. Ļoti spoža kultūras zvaigznīte. Tas nav tikai teātris, tā ir kultūrvēsture, lepnie ļaudis, kuri dzīvo šeit, Viļķenē. Un es gribu teikt – mēs nebūsim ūdens pienesēji kādam citam. Mēs leposimies ar savu kultūru, savu vēsturi, savu vietu, saviem ļaudīm. Būsim lepni Viļķenē!”

Sveicam apbalvojumu saņēmējus un paldies ikvienam par jaukajiem un sirsnīgajiem svētkiem, bet jo īpaši  Brāļiem Auzāniem par brīnišķīgo koncertu un grupai “Zeļļi” par lielisko balli!

foto
foto