Limbažu novada Iedzīvotāju padomes izveidotas pēc Limbažu novada pašvaldības un pagasta iedzīvotāju iniciatīvas ar mērķi veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību, kā arī novada iedzīvotāju savstarpējo sadarbību.

Padomju darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu Limbažu pilsētā, pagastos un visā novadā aktuāliem jautājumiem.

Padomju galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana pašvaldībai par:

 • budžetu;
 • novada Attīstības programmu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi;
 • atsevišķu teritoriju attīstību, detālplānojumiem un infrastruktūru;
 • nozīmīgu attīstības projektu izstrādi un īstenošanu novadā, kā arī to ietekmi uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;
 • pašvaldības izdodamajiem saistošajiem noteikumiem;
 • pašvaldības nodevām un sabiedrisko pakalpojumu cenām un tarifiem;
 • iedzīvotāju sociālajām, izglītības, kultūras un sporta vajadzībām;
 • vides aizsardzību;
 • novada “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošanu;
 • citiem iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem.

Citi uzdevumi:

 • noskaidrot iedzīvotāju viedokli un rakstiska ziņojuma veidā informēt par to pašvaldību;
 • sekmēt iedzīvotāju informēšanu par pašvaldībai iesniedzamajiem priekšlikumiem;
 • apzināt un apkopot iedzīvotājiem aktuālās problēmas un veicināt sabiedrības saskaņu.