Nr.111„Par koku ciršanu ārpus meža zemes Limbažu novadā”
Nr.100 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Limbažu novadā”
Nr.85 „Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”
Nr.83 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu Limbažu novadā”
Nr.13 „Par Sociālās palīdzības sniegšanas pagaidu kārtību Limbažu novadā”
Nr.9 „Par grozījumiem 2009.gada 1.jūlija Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Limbažu novada pašvaldības nolikums”
Nr.4 Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Limbažu novadā
Nr.3 Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi
(Zaudējuši spēku ar 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.16. ''Par Limbažu novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.3 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem''
Nr.2 „Par grozījumiem 2009.gada 1.jūlija Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Limbažu novada pašvaldības nolikums””
Nr.1 „Limbažu novada pašvaldības nolikums”