Nr.50 „Augstrozes Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 12.02.2011.)
Nr.47 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Limbažu novada teritorijā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 12.02.2011.)
Nr.46 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 12.02.2011.)
Nr.45 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības pabalstu vientuļo pensionāru un invalīdu aprūpei""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 12.02.2011.)
Nr.44 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 12.02.2011.)
Nr.41 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.85 „Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem""
Nr.34 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas aprites kārtību Limbažu novadā"
Nr.33 "Limbažu Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 09.12.2010.)
Nr.32 "Par Limbažu novada zīmola izmantošanu"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 09.12.2010.)
Nr.29 „Par Limbažu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kartību"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 17.08.2010.)
Nr.28 „Nolikums par licencēto vēžošanu Lādes ezerā 2010.-2013.gadā"
Nr.27 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2010.-2013.gadā"
Nr.26 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Limbažu novadā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 17.06.2010.)
Nr.23 „Par Limbažu novada pašvaldības būvvaldes nodevām"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 16.09.2010.)
Nr.21 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novadā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 17.06.2010.)
Nr.20 „Limbažu novada sabiedriskās kārtības noteikumi".
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 17.08.2010.)
Zaudējuši spēku
Nr.19 „Par Limbažu novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām".
Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu"
Nr.3 „Par pašvaldības pabalstu vientuļo pensionāru un invalīdu aprūpei"
Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā"
Nr.1 „Limbažu novada pašvaldības nolikums"