Saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums””
(Publicēti 04.11.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.29 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizbildnim””
(Publicēti 04.11.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.28 ''Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 ''Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem''''
(Publicēti 06.01.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstu aprūpei””
(Publicēti 02.12.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā””
(Publicēti 23.12.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.23 "Grozījums 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Limbažu novadā”"
(Publicēti 06.01.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Limbažu Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi””
(Publicēti 04.11.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Limbažu novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības noteikumi””
(Publicēti 04.11.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.14 ''Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā”''
(Publicēti 30.06.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums””
(Publicēti 29.04.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai””
(Publicēti 29.04.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.34 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā””
(Publicēti 29.04.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Limbažu novada pašvaldības nodevām””
(Publicēti 29.04.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” maksas pakalpojumiem””
(Publicēti 29.04.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.85 „Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem””
(Publicēti 29.04.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Limbažu novada domes 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par svētku pabalstiem””
(Publicēti 24.03.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')