Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu norādot šādu informāciju:
  1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;
  2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu;
  3. realizējamo preču grupas;
  4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu
  5. apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku.

  Tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
  1. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju (iesniedz tikai fiziska persona);
  2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība tiek veikta citas personas nekustamajā īpašumā;
  3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas sagatavo atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai. Pēc nodevu nomaksas atbildīgais speciālists izsniedz atļauju atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums tirdzniecības organizatoram