Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

• Audžuģimenes statusa iegūšana, atņemšana, izbeigšana.
• Bērna ievietošana un uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai laulātos (personu) atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:
  1) iesniegumu (noteiktas formas, klātienē) atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai;
  2) psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli;
  3) narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.

  Lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ņemot vērā atbalsta centra sagatavoto psihologa atzinumu, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi, bāriņtiesa pieņem mēneša laikā pēc mācību programmas beigām
  Lai pieņemtu lēmumu par bērna ievietošanu (uzturēšanās izbeigšanu) audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē nepieciešams
  iesniegums no audžuģimenes ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē, minot pamatotu iemeslu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

  Limbažu novada bāriņtiesa, barintiesa@limbazi.lv, tālrunis – 64070719, 28680566

  Atgādinājums
  Audžuģimene katru gadu apmeklē izglītojošos kursus vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā.
  Ja audžuģimene bez pamatota iemesla 12 mēnešu laikā atsakās uzņemt bērnu, bāriņtiesa atkārtoti lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
  Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sadarbībā ar ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru izvērtē ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, zināšanas un prasmes bērna aprūpē un pārbauda dzīves apstākļus, lai pārliecinātos, vai tie nav mainījušies, liedzot iespēju turpmāk veikt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pienākumus.

Saņemt pakalpojumu