Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

•Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam.
•Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
  1) uz viena vecāka iesnieguma pamata;
  2) iestādes iniciatīvas pamata;
  3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
  Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
  1) uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
  2) iestādes iniciatīvas pamata;
  3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
  Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu stājas spēkā un izpildāms nekavējoties.
  Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).