Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu.
• Bērna mantas pārdošana.
• Bērna mantojuma sadalīšana.
• Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām.
• Īpašuma iegūšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Bērna vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  2) lēmuma pieņemšanai nepieciešamo un iesniegumā norādīto informāciju apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) atkarībā no izskatāmā jautājuma: mantojuma inventāra saraksts, mantojuma apliecība, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu, izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, darījuma līguma projekts, nekustamā (kustamā) īpašuma novērtējums, kredītiestādes izziņa u.c.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:
  1) lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
  2) lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
  3) lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
  4) lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
  5) lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
  6) ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
  7) lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto neatbilstoši bērna interesēm;
  8) lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
  9) veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

  Bāriņtiesas lēmumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.