Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Pēc dokumentu saņemšanas, izvērtējot lietas apstākļus Limbažu novada Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija izskata iesniegumu un pārbauda personu sniegto ziņu pareizību par tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanā konkrētajā dzīvesvietā.
Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas komisija paziņo attiecīgajai personai, nosūtot komisijas lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī paziņo personai, kura pieprasījusi deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  1) iesniegums,
  2) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks,
  3) tiesas spriedums, ja anulēšana veicama uz tiesas sprieduma pamata,
  4) īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulēšana tiek veikta, pamatojoties uz to, ka ir beidzies īres līguma termiņš.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc dokumentu saņemšanas, izvērtējot lietas apstākļus Limbažu novada Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija izskata iesniegumu un pārbauda personu sniegto ziņu pareizību par tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanā konkrētajā dzīvesvietā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas komisija paziņo attiecīgajai personai, nosūtot komisijas lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī paziņo personai, kura pieprasījusi deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.