Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdu izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajās apliecībās. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura atklāj kļūdas civilstāvokļa dokumentos un vēlas veikt izmaiņas, vai kuras civilstāvokļa reģistri gājuši bojā vai sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīvesvietas vai civilstāvokļa reģistra atrašanās vietā.
  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
  1) Latvijā derīgs personas apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
  2) iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
  3) reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli;
  4) dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;
  5) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva un maksa par izziņu jāsamaksā pirms labojuma izdarīšanas un dokumenta saņemšanas. Valsts nodeva par reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu - 7 EUR.

  Limbažu novada pašvaldības rekvizīti:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
  Reģ. Nr. 90009114631
  A/S „SEB banka”
  Kods: UNLALV2X
  Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2

  Limbažu novada pašvaldības kasē;
  Skaidrā naudā dzimtsarakstu nodaļā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā, izdara ierakstu apliecībā vai arī izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata.

Normatīvie akti