Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātiene, elektroniski, www.latvija.lv

  Ja persona vēlas dzīvesvietu deklarēt klātienē un adrese ir Limbažu novada administratīvā teritorijā, tā dodas uz kādu no Limbažu novada pašvaldības pagastu pārvaldēm vai pašvaldības Klientu apkalpošanas centru.

  Lai deklarētu dzīvesvietu, personai jāuzrāda šādi dokumenti:
  - personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  - dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.);
  - pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
  - lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

  Dzīvesvietu deklarēt var pati persona vai tās likumiskais pārstāvis. Pēc tam, kad šīs ziņas ir pārbaudītas, persona pašvaldības kasē samaksā valsts nodevu (ja šī persona neietilpst to personu lokā, kam šī nodeva nav jāmaksā) un uzrāda apliecinājumu par valsts nodevas nomaksu.

  Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro, ja deklarēšanu veic klātienē.

  Valsts nodevu nemaksā:
  - politiski represētās personas;
  - reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
  - invalīdi;
  - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  - pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
  - personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  - personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
  - reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
  - personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  - personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
  - personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc valsts nodevas apmaksas atbildīgais darbinieks veic nepieciešamo datu ievadīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā, tiek veikta personas dzīvesvietas deklarēšana un tiek izsniegta izziņa par personas deklarēšanu norādītajā adrese.

Saņemt pakalpojumu