Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes briketes, koksnes granulas un malku.
Lai saņemtu atbalstu mājsaimniecībai, mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, tajā skaitā pilnvarota persona (piemēram, apsaimniekotājs vai biedrības priekšsēdētājs) no 2022.gada 1.oktobra iesniedz pašvaldībai iesniegumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumam jāpievieno šādus dokumentus:
  1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;
  2) maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim, ja apkurei izmanto koksnes granulas, koksnes briketes vai malku;
  3) rēķinu par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim, ja apkurei izmanto elektroenerģiju.
  Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecina:
  - zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības,
  - īres līgums,
  - Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām,
  - mantojuma apliecība,
  - nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins,
  - elektroenerģijas rēķins vai līgums,
  - cits.

  1. Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm
  Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par koksnes granulu vai koksnes brikešu apkures esību mājoklī.
  2. Apkure ar malku
  Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas apkures esību mājoklī.
  2.1. Bez maksājumu apliecinoša dokumenta
  2.2. Ar maksājumu apliecinošu dokumentu

  3. Apkure ar elektroenerģiju
  Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par apkures sistēmas ar elektroenerģiju esību mājoklī.
  Piešķirto atbalstu mājsaimniecībai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā.
  To var pārskaitīt uz personas ārvalsts bankas vai kredītiestādes kontu, kurā var ieskaitīt maksājumu euro. Šā atbalsta saņēmējs sedz komisijas maksu par pārskaitījumiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts. Pārskaitāmā summa tiek samazināta par bankas vai kredītiestādes ieturēto komisijas maksu arī tad, ja kļūdaini veikts maksājums atkārtoti tiek nosūtīts atbalsta saņēmējam.

  Ja personai nav kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta, iespējams iesniegumā norādīt citas personas konta numuru, kurai tā piekrīt ieskaitīt piešķirto atbalstu, norādot saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, konta numuru.

  Ja nav iespējams atbalstu mājsaimniecībai saņemt bankas kontā, tad tehniskas iespējas skaidras naudas izmaksām tiks nodrošinātas sākot ar 2022.gada 1. novembri.

Saņemt pakalpojumu