Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai - tirdzniecības dalībnieks iesniedz klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) iesniegumu, norādot šādu informāciju:

  1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta adresi;
  2. realizējamo preču grupas;
  3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
  4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.

  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  1. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
  2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
  3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.

 2. Maksājuma veikšana
  Par atļaujas izsniegšanu jāveic maksājums saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 24.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Limbažu novadā" (skatīt sadaļā "Cita informācija", "Normatīvie akti").

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas sagatavo atļauju ielu tirdzniecībai. Pēc nodevu nomaksas atbildīgais speciālists izsniedz atļauju atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums tirdzniecības dalībniekam