Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc iedzīvotāju vai juridiskas personas iesnieguma saņemšanas, izvērtē koku ciršanas nepieciešamību un izsniedz atļauju vai atteikumu darbu veikšanai. Atsevišķos gadījumos var tikt izsludināta publiskā apspriešana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Limbažu novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumus pieņem Limbažu pilsētas teritorijā–Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs, pagastu teritorijās –attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs. Atbildīgā amatpersona nepieciešamības gadījumā, izvērtēšanai tiesīga pieaicināt atbilstošas nozares ekspertu:
  1) 10 darbdienu laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas;
  2) 20 darba dienu laikā –ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
  3) 10 darba dienu laikā –pārējos gadījumos.

  Klātienē, pa pastu vai elektroniski iesniedz iesniegumu un pievieno pielikumus:
  • Zemesgabala robežu plāna vai topogrāfijas kopija ar norādītu koka atrašanās vietu;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības (vai pilnvarotas personas) lēmuma kopija par koka ciršanu;
  • pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu, pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai un izsniedz iesniedzējam atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.