Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc iedzīvotāju vai juridiskas personas iesnieguma saņemšanas, izvērtē koku ciršanas nepieciešamību un izsniedz atļauju vai atteikumu darbu veikšanai. Atsevišķos gadījumos var tikt izsludināta publiskā apspriešana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu par koku ciršanu ir tiesīgs iesniegt attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotās personas, kurš vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža.
  Pirms lēmumu pieņemšanas par koku ciršanu, Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada administrācijas apvienību pārvalžu vadītāji vai topilnvarotās personas (turpmāk tekstā - Institūcija), nodrošina koku apskati dabā, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un aprēķina zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu. Nepieciešamības gadījumā koka ciršanas ārpus meža izvērtēšanai ir tiesīga pieaicināt atbilstošas nozares ekspertu. Limbažu apvienības pārvaldes vadītājs izsniedz koku ciršanas atļauju par Limbažu pilsētu, Katvaru pagastu, Limbažu pagastu, Pāles pagastu, Skultes pagastu, Umurgas pagastu, Vidrižu pagastu, Viļķenes pagastu; Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs izsniedz koku ciršanas atļauju par Salacgrīvas pilsētu, Ainažu pilsētu, Liepupes pagastu, Salacgrīvas pagastu; Alojas apvienības pārvaldes vadītājs izsniedz koku ciršanas atļauju par Alojas pilsētu, Staiceles pilsētu, alojas pagastu, Braslavas pagastu, Brīvzemnieku pagastu, Staiceles pagastu.
  Persona iesniedz Limbažu novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu, kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu ciršanai paredzētā koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus jāpievieno daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma par koka ciršanu kopija.

  Atbildīgā amatpersona nepieciešamības gadījumā, izvērtēšanai tiesīga pieaicināt atbilstošas nozares ekspertu:
  1) 20 darba dienu laikā-ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
  2) 10 darba dienu laikā-pārējo gadījumos.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu, pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai un izsniedz iesniedzējam atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.