Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personām, kuras vēlas reģistrēt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai (Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārai pārstāvniecībai ārvalstīs tikai no ārvalstī dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem) ir jāiesniedz noteikta parauga iesniegums. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļu, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas brīža. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Laulību personas var noslēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Ja personas vēlas noslēgt laulību baznīcā, tām jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, kur tiek pārbaudīti visi nepieciešamie dokumenti un dzimtsarakstu nodaļā tiek izsniegta izziņa par dokumentu pārbaudi. Šī izziņa jāiesniedz attiecīgajā baznīcā. Laulību ceremonija var notikt arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, tai piemērotā vietā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.
  Var iesniegt arī elektroniski, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
  Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu nodaļā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
  1) Derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) - jāuzrāda oriģināls;
  2) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu;
  3) ja persona, kura vēlas doties laulībā ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja- jāiesniedz oriģināls;
  4) ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva par laulību reģistrāciju - 14 EUR Maksa par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju:
   darba dienās, sestdienās Rātsnama zālē:
  • Ja vismaz viens no laulības pieteicējiem pirms laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis dzīvesvietu Limbažu novada administratīvajā teritorijā –
  36.50 EUR
  • Pārējām personām – 73.00 EUR;
  3) ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām –
  165.00 EUR.

  Limbažu novada pašvaldības rekvizīti:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
  Reģ. Nr. 90009114631
  A/S „SEB banka”
  Kods: UNLALV2X
  Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2

  Limbažu novada pašvaldības kasē;
  Skaidrā naudā dzimtsarakstu nodaļā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Personām ir tiesības noslēgt laulību sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad saņemts iesniegums par laulību reģistrāciju.
  Laulību var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

  Noteiktajā dienā tiek noslēgta laulība, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrēšanas tiek izsniegta laulības apliecība.

Saņemt pakalpojumu