Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība vai tās pilnvarota persona vai privāto ūdeņu īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto rūpniecisko zveju un izsniedz attiecīgas licences. Persona licencēto rūpniecisko zveju var veikt atbilstoši nolikumā norādītajai kārtībai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pieprasītājs iesniedz iesniegumu par rūpnieciskās zvejas organizēšanu iekšējos vai jūras piekrastes ūdeņos.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.