Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšana - sniegt līdzfinansējumu dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā nolūkā veicināt energoresursu patēriņu samazinājumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti atbilstoši Limbažu novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Limbažu novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības noteikumi” III.nodaļai:
  • Pieteikums;
  • pretendenta organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju;
  • dokumentus, kas apliecina pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un pilnvarojumu iesniegt pieteikumu, kā arī veikt citas ar pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā saņemšanu saistītās darbības;
  • dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, balsošanas protokolu (tai skaitā aptaujas lapas) vai savstarpēju vienošanos (kopiju vai izrakstu), kurā
  - iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju;
  - norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt citas ar ERAF finansējuma saņemšanu saistītās darbības;
  • Līguma/u par dokumentācijas izstrādi kopiju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc lēmuma pieņemšanas pretendents tiek informēts atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.