Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Līdzfinansējuma piešķiršana, lai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki varētu labiekārtot dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu vai dzīvojamo māju pārbūvēt vai atjaunot.
Atbilstoši Limbažu novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai” III.nodaļai:
• Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:
- vienai personai, izņemot pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
- dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu;
- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot „par”, ir pieņemts lēmums veikt piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas, un/vai mājas pārbūves/atjaunošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus. Pretendējot uz šo noteikumu 11.1.punktā minēto finansējumu siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvniecības dokumentācijas izstrādei, lēmumā papildus nepieciešams norādīt, ka pēc būvprojekta izstrādes tiks veiktas konkrētas darbības būvdarbu veikšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti atbilstoši Limbažu novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.7 “Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai” pielikumam:
  • Pieteikums;
  • Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;
  • Apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām);
  • Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu un/vai mājas pārbūvi/atjaunošanu, nodrošinot Pretendenta līdzfinansējumu.
  Pretendējot uz šo noteikumu 11.1.punktā minēto finansējumu siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvniecības dokumentācijas izstrādei, lēmumā papildus nepieciešams norādīt, ka pēc būvprojekta izstrādes tiks veiktas konkrētas darbības būvdarbu veikšanai;
  • Apsaimniekotāja izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu 2 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas;
  • Paredzēto darbu izmaksu aprēķins – tāme.
  Papildus pievienojamie pielikumi dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai:
  • Zemes robežu plāna kopija;
  • Teritorijas shēma, kurā atzīmētas plānotās darbības;
  • Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki).
  Papildus pielikumi dzīvojamās mājas pārbūves/atjaunošanas veikšanai:
  • Limbažu novada pašvaldības Būvvaldes slēdziens par ēkas tehnisko stāvokli;
  • Būvniecības dokumentācija (būvprojekts, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts), kas saskaņota Limbažu novada pašvaldības Būvvaldē vai skaidrojums, kāpēc būvniecības dokumentācija konkrētajā gadījumā nav nepieciešama.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc lēmuma pieņemšanas pretendents tiek informēts atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.