Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai.
Izglītības nodaļas rīcībā esošās sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz dokumentu oriģināli:
  1.Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā;

  2.Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa vai psihologa atzinums (par psiholoģiskiem iemesliem);

  3.Individuālais izglītības plāns vai izglītības iestādes sniegtā informācija, vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes; Jāuzrāda dokumentu oriģināli:

  4. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;

  5.Izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība;

  6.Izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā.

  Gadījumā, kad vecāki klātienē rakstiski Limbažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajai komisijai pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt, iespējama izglītības satura apguve ģimenē.
  Pakalpojuma saņēmējs var būt jebkurš izglītojamais no 1.-6.klasei, kuram veselības stāvokļa vai psiholoģisku iemeslu dēļ izglītības iestāde nevar nodrošināt īpašus apstākļus izglītības satura apguvei.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē tiek izvērtētas izglītojamā intelektuālās spējas un mācīšanās traucējumu iemesli un ieteikta nepieciešamā izglītības programma vai mācību organizēšana mājās.
  Vecākiem (aizbildņiem) tiek izsniegts atzinums.