Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Limbažu novada pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā:
- pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana;
- dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem;
- sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo telpu izīrēšana un īres līguma termiņa pagarināšana;
- nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
- pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;

Pakalpojuma saņemšanai Iesniedzējs iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
1. reģistrs Nr.1 - pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrs;
2. reģistrs Nr.2 - sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs;
3. reģistrs Nr.3 - nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu reģistrs;
4. reģistrs Nr.4 - palīdzības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu reģistrs.
5. reģistrs Nr.5 –kvalificēta speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu reģistrs.
Iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izskata un lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā, par atteikumu personu reģistrēt dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā, par perosnas izslēgšanu no dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistra, pārreģistrācijas veikšanu, pieņem Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija.
Lēmumus par pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo izīrēšanu un īres līguma pagarināšanu pieņem Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija un par pieņemtajiem lēmumiem sniedz informāciju nākamajā Sociālo un veselības jautājumu komitejā.
Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2021. 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 31 "Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, vēršas Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos (1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā) vai jebkurā pašvaldības pagasta pārvaldē ar iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti:
  • Sociālā dienesta izsniegtās izziņas par maznodrošinātas / trūcīgas personas statusu kopija (ja ir).
  • Laulības apliecības kopija (ja ir);
  • Dzīvojamās telpas īres līguma kopija (ja ir);
  • Spēkā stājušos tiesas spriedumu, ja persona tiek izlikta no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu;
  • Būvvaldes atzinums, ja īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
  • bērni bāreņi vai bērni, kas palikuši bez vecāku gādības – lēmumu par bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu valsts audzināšanas iestādē vai nodošanu aizbildnībā, par aizbildnības tiesību izbeigšanos vai aprobežošanu, ja to izdevusi citas pašvaldības bāriņtiesa;
  • Invalīda apliecību, valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņu;
  • Pensionāra apliecības kopiju;
  • Repatrianta izziņas kopiju;
  • personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu.
  Ar savu parakstu jāapliecina, ka personas un citu tās ģimenes locekļu īpašumā nav cita dzīvošanai derīga platība.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Personu reģistrē palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā un, ievērojot pašvaldības noteiktos dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijus un secību, piedāvā izīrēšanai dzīvojamo telpu vai nodrošina ar sociālo dzīvojamo telpu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.