Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 6. klasei.ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9. klasei.nosakot viņu spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu vispārējās vai speciālās izglītības programmu.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes tiek organizētas Limbažu konsultatīvā bērna centra telpās ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Par sēžu norises vietu un laiku izglītojamo likumiskie pārstāvji tiks informēti pa tālruni vai e-pastā pirms kārtējās sēdes norises.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, iesniegums
  • izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;
  • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes, tajā skaitā, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;
  • izglītības iestādes informācija, kuri izdoti ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns, informācija vai piemēroti atbalsta pasākumi;
  • sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
  • psihologa atzinums par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā gadu pirms sēdes;
  • bērnu psihiatra neiraloga atzinums par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā 1 gadu pirms sēdes;
  • citu speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni (ja tādi ir).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu var saņemt klātienē.