Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Izglītojamā vecākiem (personas, kas realizē vecāku varu) Limbažu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti:
  • vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, iesniegums;
  • izglītības iestādes informācija par izglītojamo;
  • ģimenes ārsta izziņa, ārstu speciālistu atzinumus,
  • izglītojamā mācību sasniegumu izvērtējums;
  • vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, pases un bērna dzimšanas apliecības uzrādīšana

  Izglītojamo pieteikt izpētei pedagoģiski medicīniskajā komisijā var klātienē Limbažu novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļā, pirms tam vēlams telefoniski sazinoties par tikšanās laiku.

  Klātienē rakstot iesniegumu jānorāda izglītojamā vārdu, uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi, klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju dzīvesvietu un tālruņa numuru.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu var saņemt klātienē.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums komisijai

Normatīvie akti